تساوي آسياييها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمعه ،96/1/11 هفته بیســتوپنجم شانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت: 71، تماشاگر: 2 هزار نفر استقالل خوزستان: یك گل: مهدي زبیدي )60( ذوبآهن اصفهان: یك گل: مصطفــي ماهــي 25( گل بهخودي) داور: مهدي مرجانزاده كمكها: مهــدي عالیقدر و قهرمان نجفي اخطار: عقیل كعبي، آرش افشــین (اســتقالل خوزســتان) محمدرضا حسیني (ذوبآهن) بازیكن برتر: مهدي زبیدي (استقالل خوزستان)

استقالل خوزســتان: وحيد شيخ ويســي(5)، دانيال ماهينــي(5)، محمد طيبــي(5)، عقيــل كعبــي(5)، پيمان شــيرزادي(5)، مصطفــي -62()4(يهام حســين بهرامــي)، ســلمان بحراني(5)، علــي اصغر عاشــوري(5)، مهدي زبيدي ‪-90+2( )6(‬ يونس دلفي)، آرش افشــين ‪-87( )5/5(‬ ابوالفضــل محمدحســني)، حسن بيتسعيد )5/5(

سرمربي: سیروس پورموسوي

ذوبآهــن اصفهــان: رشــيد مظاهــري(5)، علي حمــام(5/5)، وحيد محمــدزاده )5( محمــد نژادمهدي(5)، مهــران درخشــانمهر(5)، محمدرضــا حســيني(5)، دانيال اســماعيليفر(5)، مهــدي مهديپــور(5)، احســان پهلوان(5)، مهــدي رجبزاده ،)5( جري بنگستون(5/4) -77( مرتضي تبريزي)

سرمربي: مجتبي حسیني

ايران ورزشی- جدال دو تيم حاضر در ليگ قهرمانان آســيا به لحاظ جايگاهشان در جدول حساسيت بااليي داشت. مربيان آنها بــه فكر بهبــود وضعيت تيم شــان بودند و با تمامي نفرات شــان رودر روي هــم قرار گرفتند. اســتقبال زيادي هم از بازي نشــده بود. تا حدود دقيقه بيســتم شاهد صحنههاي خطرناكي روي دروازهها نبوديــم و بازيكنــان دوتيم بــا توجه به حساسيت اين مســابقه طي بيست دقيقه ابتدايي به ارزيابي همديگر مشغول بودند. استقالليها براي رسيدن به دروازه حريف اصفهاني چشــم به حركات ســريع مثلث تهاجمي تيمشــان داشتند و ذوبيها اكثر حمالتشان را از منطقه چپ خط دفاعي استقالل خوزستان پايه گذاري ميكردند.

ضربه علياصغر عاشوري كه از باالي دروازه ذوبآهــن به بيــرون رفت، اولين فرصــت هدر رفته اســتقالل بــود و يك دقيقه بعد هــم دو ضربه متوالي از عقيل كعبي و محمد طيبــي در پي يك ضربه كرنر در مقابل دروازه تيم ميهمان به هدر رفتند. در دقيقــه 25 اولين گل بازي به دســت آمد.نفوذ علي حمام از سمت چپ و ارســال اين بازيكن را مصطفي ماهي به اشتباه درون دروازه تيم خودش جاي داد.

بــا ايــن گل روند بازي بهتر شــد و شاگردان حسيني چشــم به ضدحمالت داشتند. در دقيقه 33 محمدرضا حسيني در موقعيت تك به تك با شيخويسي توپ را بــه بــاالي دروازه زد. آخرين موقعيت جدي نيمه اول در دقيقه 45 خلق شــد كه وحيد شيخويســي با خروج و واكنش مناســب ايــن موقعيت تكبهتــك را از ذوبآهن گرفت و نيمه نخست با يك گل بهســود اصفهانيها خاتمه يافت. آبيهاي خوزســتان از ابتــداي نيمه دوم فشــار حمالت شــان را بيشتر كردند و در دقيقه 60 به گل تساوي رسيدند.

پاس بيت ســعيد از ســمت چپ را زبيــدي با ضربهاي دقيق بــه گل تبديل كرد.ميزبــان در دقيقه 81 روي شــوت آرش افشــين آخرين شــانس خودش را امتحان كرد كه مظاهري مانع از باز شدن دروازهاش بــراي دومين مرتبه شــد و در نهايت هم نمايندگان آسيايي ما امتيازها را تقسيم كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.