دايي: با اشتباه داور 10 نفره شديم

ميثاقيان: بايدگل زده را حفظ می كرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي تيم نفت تهران اعتقاد دارد تيمش با اشتباه داور مسابقه با سياهجامگان 10 نفره شده است. ظاهرا همين مهم در روند كاري تيمش تاثيرگذار بوده اســت. علي دايي در اين بــاره ميگويد: «داوري اين مســابقه خيلي خوب نبــود. در يك صحنه داور بايد بــراي ما كرنر ميگرفت كه چنين تصميمــي نگرفت. همان توپ برگشــت و بازيكن ما خطا كرد و از زمين اخراج شد. اين اخراج كامال درست بود اما اگــر داور آن كرنر را ميگرفت، بازيكن ما اخراج نميشــد. متأســفانه با اشتباه داور 10 نفره شــديم.» دايي مدعي اســت كه تيمش فرصتهــاي زيادي را براي گلزني از دست داده در حاليكه حريف از حداقل موقعيتش به گل رسيده است. او ميگويد: «تيم حريف از يك موقعيت نصفه و نيمه خود اســتفاده كرد و به جز آن گل، توپي در چارچــوب دروازه ما نــزد. با اينكه 10 نفره بوديــم، بازيكنان نفت بازي خوبي به نمايش گذاشتند كه به آنها خسته نباشيد ميگويم.»

تيــم ســياهجامگان توانســت يــك امتيــاز بــا ارزش را از نفت در تهــران بگيرد. اين ســومين تســاوي متوالــي آنها با ســرمربي جديدشــان است.

اكبــر ميثاقيــان ســرمربي تيم ســياهجامگان مشــهد درباره تساوي مقابل نفــت تهران ميگويــد: «بازي سختي داشتيم و معموال بازيهاي بعد از عيد به همين شكل دشوار ميشود. ما تيمي هستيم كه در ته جدول حضور داريم و بايد بجنگيم. تمام استرس دنيا روي من و بازيكنان من اســت. انصافاً بازيكنانم خيلي خــوب بازي كردند و بايد بازي را ميبرديم ولي متاســفانه گل دريافت كرديم.»

او به يك مشــكل تيمش اشــاره ميكنــد: «در هــر 3 بــازي كــه من آمــدهام گل اول را ما زديم ولي باز هم گل خورديم و فكــر ميكنم بايد روي اين مشــكل كار كنيم كــه از گلمان محافظت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.