ابراهيمزاده: در رشت راحتتر از سپيدرود بازي ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

منصور ابراهيمزاده ســرمربي تيم فوتبــال مس كرمــان دربــاره پيروزي تيمش مقابل آلومينيوم اراك ميگويد: «تيم آلومينيوم بــا نتيجههاي خوبي كه در بازيهاي گذشــتهاش كســب كرده بود نشان ميداد كه تيم كاربلدي است و بازي محكم و درگيرانه و ارسال توپهاي بلند را خيلي خوب انجام ميدهد ولي در مقابل، ما نقاط ضعف وقــوت اين تيم را شناســايي كرده بوديم و با تمريناتي كه انجام داده بوديم و همتي كه بازيكنان ما در تمرينات نشان دادند، در زمين بازي به خواستههايمان رسيديم و اجازه نداديم كــه حريف برنامههاي خــود را در زمين پياده كند. ما در 52دقيقــه اول بازي به آنچه كه ميخواســتيم رسيديم و پس از آن بيشــتر به دنبال كنترل بازي بوديم چراكه در ليگ يــك و در اين هفتههاي حســاس آنچه بســيار مهم است كسب ســه امتياز بازي اســت. در حال حاضر شــايد بازي زيبــا در اولويتهاي بعدي قرار داشته باشد و ما بيشتر روي پيروزي تاكيد داريم و ســعي ميكنيــم با به ثمر رســاندن گل و كنترل بازي به شيوهاي اصولي امتيازات كامل را نيز در هفتههاي آتي كسب كنيم.» آنها اين هفته ميهمان سپيدرود رشت هستند: «مطمئن باشيد در رشــت مــا راحتتر از حريــف بازي ميكنيم چراكه آنها اســترس بيشتري دارند و ما هستيم كه ميتوانيم در زمين حريف تسلط بيشتري داشــته باشيم و در اين بازي سرنوشتســاز با تمام توان و قدرت راهي ميدان ميشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.