مرفاوي: در نيمه دوم سرتر از پديده بوديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيم فوتبال صباي قم معتقد اســت تيمــش در نيمه دوم، بــازي بهتري نســبت به شــاگردان مهاجري انجــام داده اســت. صمد مرفاوي درباره شكست تيمش مقابل پديده ميگويد: «ميدانستيم كه بازي سختي را پيشرو داريم. نيمه اول از بازيكنــان راضي نبودم امــا در نيمه دوم و با كارهــاي تاكتيكي كه انجام داديم، بازيكنان جنگندگي بيشتري در زمين پيــدا كردند و در كل بازي بهتري نسبت به حريف انجام داديم.» او مدعي اســت كه داور يك خطاي پنالتي را براي تيمش نگرفته اســت: «متاسفانه توپ هايمان به گل تبديل نشــد و اين تقصير كيوان امرايي و يا هر بازيكن ديگري نيست. اين فوتبال اســت و خراب كردن موقعيت در آن امري طبيعي است. همچنين خطايي در محوطــه جريمه حريــف بر روي عنايتــي صورت گرفت كــه داور آن را پنالتــي اعالم نكرد. در صورتي كه خود رضا عنايتي به من گفت كه اين صحنه پنالتي بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.