كمالوند: گل شريفي خطا بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند سرمربي گسترش فوالد كه با كسب تســاوي از تيم سابقش باعث شد تراكتور يك پله در جدول ردهبندي سقوط داشته باشد، درباره دربي تبريز ميگويد: «بازي خيلي سنگين و پرفشاري داشتيم. هر دو تيم استحقاق كسب ســه امتياز را داشتند. من نميدانم اما آنطور كه بازيكنان اعتقاد داشتند و در بين دو نيمه به من گفتند، مهدي شــريفي بازيكن تراكتورسازي در گل اول، اكرامي را شــارژ كــرد. با اين حال من در مــورد داوري حرف نميزنم. آقاي صالحي از داوران خوب فوتبال كشورمان است.»

كمالوند با تمجيد از امير قلعهنويي سرمربي تراكتورســازي ادامه ميدهد: «بايد يادمان باشد قلعهنويي در تراكتورسازي كار بزرگي انجام داده و با تمام مشكالتي كه بود، تراكتورسازي را حفظ كرده. اميدوارم تراكتورســازي هرچه سريعتر به فكر فصل آينده باشــد و امسال هم به ردههاي باالتر جــدول ردهبندي صعود كند. گســترش فوالد شــخصيت خودش را پيدا كــرده و ديگر مانند دو سال پيش، براي سقوط نميجنگد. ما حــاال خودمان را در ليگ برتر تثبيت كرديم كه همه اينها، نتيجه حمايتهاي مجموعه و مالك گسترش فوالد است.»

سرمربي گســترش فوالد با اشاره به نتايج هفتههاي اخيــر تيمش ميگويد: «گســترش فــوالد در هفتههاي گذشــته مقابــل تيمهايي مانند پديده و پرســپوليس تن به شكست داده كه هر دو بازي هم خارج از خانه بود. اين مسائل نشان از قدرت باالي گسترش دارد. آن طور كه با مديران باشــگاه صحبت كرديم، چون تكليف تيم مشخص اســت و دغدغهاي از بابت سقوط نداريم، ميخواهيم از بازيكنان جوان اســتفاده بيشتري ببريم. ما در كنار اين، براي رسيدن به باالي جدول تالش ميكنيم. در بازي با تراكتور بازيكنان جوان ما هم عملكرد خوبي داشــتند. كورش ملكي در درون دروازه و يوسف سيدي در وســط زمين خيلي خوب بازي كردند. همچنين مســعود ابراهيمزاده را هم براي نخستين بار در دفاع مياني به كار گرفتيم كه از عملكرد او راضي هســتيم.» فراز كمالوند در رابطــه با اينكه چرا هواداران تراكتورسازي عليهاش شعار ميدادند، توضيح ميدهد: «اين مسائل از گذشته هم بود. از صبح بازي هم شروع كرده بودند كه گسترش فــوالد ميخواهد مقابل تراكتورســازي وا بدهد يا فــالن تيم ميخواهد به فــالن تيم راه بدهد يا آن تيم ميخواهد بــه اين تيم جا بدهد. اين مســائل ديگر در فوتبال از مــد افتاده. بايد اين فكرها را از ســرمان بيرون بريزيم. دنيا كجاست ما كجا هســتيم. نه تراكتورسازي به ما نياز دارد و نه ما به تراكتورسازي. حتي ماشينسازي هم به گســترش فوالد و تراكتورســازي نياز ندارد. تاكنــون اين حــرف را نگفته بودم امــا اگر در ســالهاي گذشته تراكتورســازي مقابل پيكان ته جدولــي نباخته بود، ما هم هيچ استرســي نداشــتيم. روحيات قلعهنويي را ميشناســم. او انسان با شــرف و با ديانتي است. او هم دوست دارد تيم مقابلش با تمام قوا مقابلش بازي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.