كريمي: صنعتنفت روپا شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فيروز كريمي سرمربي صنعتنفت آبــادان كه در مدت اخير بــا انتقادات زيادي مواجه شده بود، در سال جديد دســت بــه كار بزرگي زد و توانســت پرسپوليس صدرنشين را شكست دهد. كريمي درباره اين پيروزي ارزشــمند ميگويد: «فكــر ميكنم تنها بازي بود كه مــا فرصت داشــتيم روي تيم كار كنيم. از روزي كه بــه نفت آمدم يك فرصت 20 روزه نداشــتيم و اولين بار بود كه وقت كرديم بدنســازي كنيم و يك تغيير تاكتيك بدهيم. قبول كنيد نفت آبادان نسبت به قبل از عيد روپاتر بود و پرســپوليس هــم حريف قدري محسوب ميشد.»

ســرمربي صنعتنفت در رابطه با اينكه خيليها ميگفتند عيســيزاده دوســت ندارد ايــن بازي بــا حضور تماشاگران برگزار شود، ادامه ميدهد: «چطــور اين حــرف را ميزنند؟ بعد از اينكه حكم محروميــت به ما ابالغ شد، عيســيزاده به فاصله 18 دقيقه درخواست اعتراض به كميته استيناف كرد. ممكن است ما با تماشاگرانمان به مانند اعضاي يك خانواده مشــكل داشته باشــيم ولي بايد فرهنگسازي شــود و آنها به تمرينات ما بيايند. ما تا 29 اســفند تمرين كرديم و دوباره از ســوم فرورديــن 2 جلســه تمرين كرديم. ما كار را زمين نگذاشته بوديم. با من بحث و دعوايي وجود نداشــت ولي بــه جرأت ميگويم عيســيزاده زحمتكشترين مدير صنعتنفت بعد از انقالب اســت و حتي در 60 ســال اخير بيشــترين زحمت را كشيده. با تمام احتــرام به تمام مديــران نفت، همه آنها بــه اندازه عيســيزاده كار نكردهاند. تماشاگران ما بايد ياد بگيرند نيروهايشــان را در جهت تشويق تيم اســتفاده كنند و بايد اين را هم بگويم به گواه آمار، بيشترين ضرر را از داوري ديديــم و در بازي با پرســپوليس هم نزديــك بود همان اتفــاق بيفتد ولي صحنه تأثيرگــذاري در داوري وجود نداشــت. انشــاءا... ســعي ميكنيم با رونــدي خــوب ليگ را بــه پايان برسانيم.»

كريمي درباره درگيري لفظي كه بــا يكي از هواداران داشــت، ميگويد: «درگيري لفظــي يعني چه؟ او به من گفت مــا يك پيرمردي داريم كه اينجا بيهوش است و آب ميخواهد و من هم گفتم مگر من ســقا هستم؛ همين بود. وگرنه دعوايي نداشــتيم و فكر ميكنم اگر اين اتفــاق را توضيــح نميدادم، ميگفتيد چاقوكشي شده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.