كامدار: همچنان به بقا امیدواريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد اميركامدار بازيكن ماشينسازي تبريز كه از شكست مقابل پيكان خيلي ناراحت است، درباره اين بازي ميگويد: «ما افتضاح بازي كرديم، شــنيدم آقافرهاد در نشست مطبوعاتي بعد از بازي خود را مقصر باخت دانست اما نبايد بيانصاف باشــيم. مقصر اصلي اين شكســت بچهها بودند، ما تاكتيكهاي كادرفني كه در جلسات تمريني گوشزد كردند را در زمين كار نكرديم و همين امر موجب باخت ما شــد.» كامدار در رابطه با بازي با پديده و روي دور پيروزي بودن تيم مشــهدي، ادامه ميدهد: «بازي با پديده در تبريز اســت و ما از شــرايط ميزبانيمان به بهترين نحو استفاده خواهيم كرد و ديگر جاي هيچ اشتباهي نيست. مطمئنا رسيدن به پيروزي دور از دسترس نيست و ما با كسب حداقل01 امتياز از 5 بازي آيندهمان ميتوانيــم به بقا اميدوار باشــيم. همانطور كه آقاي كاظمي گفته ما با پيــروزي در 4 بازي ميتوانيم جايگاهمان را در ليگ تثبيت كنيم اگرچه معتقدم همه چيز دست خداست و تا او نخواهد چيزي مقدر نخواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.