به ياد ميالد و حسين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

همين دو سال پيش بود كه ميالد حجتاالسالمي و حسين جوادي را از دست داديم. در سانحه سقوط پرواز شماره 9525 خطوط هوايي ژرمن وينگز كه از بارســلونا به مقصد دوسلدورف آلمان پرواز كرده بــود. اين هواپيمــاي 150 نفــره در كوههاي آلپ ســقوط كرد و 144 مســافر و 6 خدمه جان خود را از دســت دادند كه نام ميالد حجتاالســالمي خبرنگار تســنيم و حسين جوادي خبرنگار روزنامه وطن امروز هم ميــان قربانيان و جانباختگان اين حادثه دلخراش خوانده شد. مراسم دومين سالگرد قربانيــان آن فاجعه هم همزمان با چهارمين روز از سال 96 در نخستين روزهاي نوروز بود كه در محل سقوط هواپيما برگزار شد كه خانواده زندهياد ميالد حجتاالســالمي هم در اين مراسم شركت كردند. در اين مراســم كه بــا حضور حدود هــزار نفر در كليســاي بزرگ و قديمي شــهر دينگ در نزديكي لوورنه برگزار شــد، خواهر ميــالد متني را به زبان انگليســي و در مدح بــرادرش خواند كه اين متن، اينطور ترجمه شــد: «دو ســالي هست كه تالش ميكنم تو باشم، كه براي تو زندگي كنم اما واقعيت اينه كه هيچ چيز ايــن چاله بزرگ درون قلب من رو پر نميكنه، درون قلب همگيمون رو. احســاس ميكنم كه قسمتي از بدنم رو از دست دادم. خيلي ســخته اما دارم تــالش ميكنم كــه باهاش كنار بيــام. دارم ياد ميگيرم كه چطــور باهاش زندگي كنم اما هيچوقت فرامــوش نميكنم كه زندگي با بودنت چطور بود و چطوري ميتونست باشه اگه تو اينجا بودي كنار من.» همچنين از يك گوي بزرگ كروي شكل همانند كره زمين رونمايي شد. تعداد اين گويها 149 عدد بود كه خانوادههاي قربانيان وسايلي از فرد قرباني در اين سانحه را داخل گويها قرار ميدادند. از طرف خانواده ميالد هم عكس او، يك قلب و قرآن و مهر نماز در گوي قرار داده شد. قرار است اين گوي در محل اصابت هواپيما به كوه نصب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.