نوروز غمانگيز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين هم از خبر غمانگيز روزنامهنگاران ورزشي در نوروز 69؛ عباس عبدالملكي روزنامهنگار ورزشي و سردبير ســابق روزنامه خبرورزشي درگذشت. زندهياد عبدالملكي كه در چند ســال اخير دچار بيماري شده بود، سرانجام به دليل از كار افتــادن كليههــا از چند روز پيش در بيمارســتان امام خميني تهران بســتري شد و متاســفانه تالش پزشــكان براي درمان قطعي او نتيجه نداد تا جمعه شــب در سن 55 سالگی چشــم از جهان ببندد. عباس عبدالملكي براي بسياري از همكارانش يك رفيق فراموشنشدني است. ياد او هميشه در ذهن ما زنده ميماند. ايران ورزشــي درگذشــت اين پيشكسوت رسانه را به خانواده ايشان و همكاران و دوستان ديرپايش تسليت ميگويد. پيكر شادروان عباس عبدالملكي صبح سهشنبه تشييع و در قطعه نامآوران بهشتزهرا(س) به خاك پرده خواهد شــد. همچنين مراسم ســومين روز درگذشت مرحوم عبدالملكي پنجشنبه برگزار ميشود. درگذشت عباس عبدالملكي را كارلوس كيروش سرمربي تيمملي فوتبال ايران هم به اهالي رسانه تسليت گفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.