ماهيگيري از آب گلآلود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در تعطيالت نوروز بوديم كه خبر رســيد خودروي شــخصي جاسم كرار بازيكن عراقي تراكتورســازي در پاركينگ منزل مسكوني او در تبريز آتش گرفته اســت. اين حادثه تلخ البته صدمات جاني نداشت و اگر چه گفتند دليل اين اتفاق هنوز به طور دقيق مشــخص نشده اما همان روز خبر رســيد كه حال كرار و خانوادهاش خوب اســت و هيچ مشكلي براي آنها به وجود نيامده. با اين حال سوختن اتومبيل او در آتش بهانهاي شــد براي ســعوديها كه يك بــار ديگر از آب گلآلود ماهي بگيرند و با جوســازي دوباره عليه ايران بنويســند كه «كرار و خانوادهاش نزديك بود در ايران بميرند!» اين ادعا را روزنامه «عاجل» عربستان با سوءاســتفاده از اتفاقي كه براي هافبك عراقي تراكتورســازي رخ داده بود، مطرح كرد و نوشت: «كرار جاسم لژيونر عراقي تراكتورســازي و خانوادهاش نزديك بود در ايران جان خود را از دســت بدهند زيرا اتومبيل آنها در پاركينگ خانهشــان به داليل نامشخصي سوخت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.