در مورد بازيكنان فصل آينده با برانكو صحبت كرديم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

طاهري: منتظر راي پرونده ژوزه هستيم

علياكبر طاهري سرپرست باشگاه پرسپوليس درباره اتفاقات پيراموني اين باشگاه نشســتي خبري برگزار كرد. طاهري درباره بحث شــايعه كسر امتياز از اين باشــگاه و مشكالت مالي كه سرخپوشــان دارند، اظهار داشت: «احكامي در دست اجرا اســت كه حكم ابتدايي مانوئل ژوزه هم آمد و ما تقاضاي داوري مجدد كرديم. ما به همين دليل داوري فرســتاديم و طرف مقابل هم داور فرســتاد و طرفين مستنداتشان را ارائه كردند. حاال منتظر هســتيم تا راي اعالم شود كه اميدواريم منافع پرســپوليس هم ديده شود. با وجود اين بايستي خودمان را آماده كنيم تا اگر حكم عليه ما بــود، بتوانيم جوابگو باشــيم.» طاهري در خصوص وضعيت پرسپوليس براي پرداخت بدهي ژوزه و اينكه اگر باشگاه بخواهد، اين پول را بپردازد كمكهاي هواداران كافي نبوده و آيا وزارت ورزش در اين خصوص به سرخپوشــان كمك خواهد كرد يا خيــر، تصريح كرد: «هنوز حكمي صادر نشــده و اين حرفها گمانهزني اســت و مطمئن هســتم اگر زمانش برسد هواداران ما را تنها نخواهند گذاشــت و به باشــگاه كمك خواهند كرد و از طرفي وزارت ورزش تابع مقررات دولتي است و بايد قانون رعايت شود و اينطور نيست كه از خودشان اختيار داشــته باشــند و به اين موارد ورود كنند اما مطمئنا ما از هر اقدامي براي تامين منابع مالي كوتاهي نميكنيم.»

طاهري در مورد اينكه برانكو فهرست بازيكنان فصل آيندهاش را به باشگاه داده يا نه، گفت: «بحث فهرســت برانكو به االن مربوط نميشود. ما از ابتداي فصل تا االن در جلسات مختلفي كه با برانكو داشــتهايم راجع به مسائل مربوط به جذب بازيكن به نتايجي ميرسيم. در واقع ســرمربي تيم احتماالت زيادي در مورد آينده تيم در نظر ميگيرد و از اين رو بازيكنان مدنظــرش را زيرنظر دارد. طبيعتا در نيمفصل نيز ما بازيكناني را براي فصــل آينده مدنظر داريم تا درصورتي كــه از اين مرحله ليگ قهرمانان آســيا به مراحل حذفي و همچنين مراحل باالتر برويم، قطعا نياز به جذب بازيكن خواهيم داشــت.» سرپرست باشگاه پرســپوليس در مورد اينكه اعالم كرده هواداران به قهرماني اميدوار نباشند، اظهار داشت: «من گفتم اگر اين شرايط باشد، چنين اتفاقي رخ ميدهد. ما از تاج رييس فدراســيون فوتبال خواستههايي داريم و انتظاراتمان را گفتهايم كه ايشان هم در چند بخش صحبتهاي ما را تأييد كردهاند. در بخش بليتفروشي، تبليغات محيطي ...و دو، سه باري كه به ايشان مراجعه كردم، خود تاج دنبال كارها بود بخصوص اينكه از تيمهاي آســيايي حمايت بيشتري شود. همه تيمها مشكل دارند. ما از تاج خواســتيم به اين شرايط ورود كند كه او هم قطعاً اين كار را انجام ميدهد.» وي در مورد اينكه بازي پرســپوليس و الريان قطر رايگان ميشــود يا نه، تصريح كرد: «بازي رايگان نداريم، شــرايط بليتفروشي را هم بعد از نهايي شــدن به اطالع عموم ميرســانيم.» طاهري در مورد پرداختي به بازيكنان افزود: «درصدي از مطالبات بازيكنان پرداخت شده است.»

سرپرست باشگاه پرســپوليس در خصوص عدم حضور هواداران اين باشگاه در بازي با صنعت نفت آبادان در اســتاديوم اظهار داشت: «بايد به اعضاي محترم كميته اســتيناف احترام گذاشت و كســي نبايد به خودش اين حق را بدهد كه بياحترامي كند. به هر حال بحث قضاوت بحث مقدسي است. حتي ما اعالم كرديم كه استاديوم بدون تماشــاگر روح ندارد و تماشاگران بايد حضور داشــته باشند تا روح ديگري به فوتبال بدمند. چيزي كه من در صحبتهايم گفتم استناد به حرف كميته استيناف بود كه واقعا اســتاديوم بدون تماشاگر جذاب نيســت. رييس كميته استيناف اين حرف را مطرح كرد و من آن را تاييد كــردم. ما بايد به گونهاي عمل كنيم كه همانند كشــورهاي توســعه يافته در فوتبال بتوانيم صندليهاي ورزشگاه را شمارهگذاري كنيم تا اگر كســي بيانضباطي انجام داد مشخص شــود از طرف چه كسي بوده و با او برخورد شود نه اينكه كل تماشــاگران محروم شوند و نتوانند تيم مورد عالقهشان را تشويق كنند. بحث ما اين اســت كه عدالت رعايت شود و خوب بود اگر زودتر اين موضوع مطرح ميشــد. چرا كه هيچ يك از اعضاي كانون هواداري ما نتوانســتند به آبادان بروند. اين مسائل براي فوتبال ما خوب نيســت و ما اميدواريم عدالت رعايت شود. حرف ما اين نبود كه چرا هواداران آباداني به استاديوم آمدند چرا كه اين مسائل به ما ارتباطي ندارد و اين موارد در حيطه اركان قضايي فوتبال است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.