قوچان نژاد: به ايران بيشتر از هلند وابسته بودم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا قوچاننژاد در شــش سالگي با خانوادهاش به مركــز مهاجران ليواردن آمــد و اكنون بهترين گلــزن هيرنفين محسوب ميشــود. قوچاننژاد 29 ساله بر خالف بقيه فوتباليســتها تحصيالت را تا مدارج باال طي كــرده و همينطور كالسهاي ايتاليايي و فرانســوي را نيز پشت سر گذاشــته و هر از چند گاهي ويولون مينوازد.

او درباره ويولــون زدنش ميگويد: «در رســانهها درباره اين موضوع اغراق شــده اســت. من خيلي خوب ويولون نميزنم. شــايد روزي برســد كه آن را جــدي بگيرم. من دوران كودكيام را به خوبي به ياد ميآورم. با برادر و دوستانم بــه مدرســه ميرفتيم و فوتبــال بازي ميكرديم. زمان خيلي زود گذشــت.» رضا در زبان فارسي به معناي «رضايت» اســت و خانوادهاش بــه خاطر امام رضا (ع) ايــن نام را بــراي او انتخاب كردند. شهر مشهد كه زادگاه قوچاننژاد است، سالها اســت كه ميزبان شــيعيان در سراسر جهان اســت. قوچاننژاد درباره اين موضوع ميگويد: «پسرهاي زيادي كه در مشــهد به دنيا ميآيند را «رضا» نامگــذاري ميكنند، آن هــم به خاطر ارادتي اســت كه مردم اين شهر به امام رضا (ع) دارند. من هم يكي از ميليونها پســر بچهاي بودم كه اين افتخار نصيبم شد. نام «رضا» در مشهد معروف است. مثل نام «جان» در هلند.»

قوچاننژاد براي تيمهاي پايه هلند بازي كرد ولي در ســال 2012 تصميم گرفــت تيم ملي فوتبال ايــران را براي ادامــه فوتبالش انتخاب كند. شــايد او شانس زيادي براي رسيدن به تيم ملي فوتبال هلند نداشــت. او درباره انتخاب ايــران ميگويد: «من بــه ايران بيش از هلند وابسته بودم و به همين خاطر بود كه تصميم گرفتم براي تيم ملي فوتبال ايــران بازي كنم و در جــام جهاني نيز توانســتم همراه تيم ملي فوتبال ايران باشــم، گل صعود به جام جهاني را بزنم و تنها گل كشــورم را در جام جهاني به ثمر برسانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.