جهانبخش مقابل آژاكس؛ سخت و جذاب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلكمار با عليرضــا جهانبخش اميدوار اســت ســهميه ليگ اروپا را كســب كند. هــدف ابتدايي اين تيم هم ابتــدا قهرماني در جــام حذفــي و ســپس كســب عنوان چهارمــي اردي ويژه بود. هدفي كه در جام حذفــي به يكقدمي آن رســيده و به فينال صعــود كردهاند اما در ليــگ اوضاع آنچنان بــر وفق مراد آلكمار نيســت. آلكمار از 27 بازي 42 امتياز كســب كرده و رتبه ششم جدول ليگ هلند را در اختيار دارد. فاينورد با 69 امتياز صدرنشــين است، آژاكس 64 امتيــاز اندوخته و رده دوم را در اختيار دارد و پي اس وي آيندهوون هم در رده سوم قرار گرفته است. رتبههاي چهارم و پنجم نيز در اختيار اوترخت و ويتسه است. اوترخت 47 امتيازي اســت و ويتســه 42 امتياز كسب كــرده. فاصله آلكمار با تيم چهارم جدول 5 امتياز است. فاصلهاي كه عليرضا جهانبخش و هم تيميهايــش اميدوارند آن را كاهش بدهند و در نهايت و مانند ســال قبل عنوان چهارمي را به دســت بياورند. آلكمار براي رســيدن به اين هدف، حريفان سرســختي پيــش رو دارد. اين تيم در هفته بيســت و هشتم بايد به مصاف آژاكس برود. تيمي كه براي قهرماني در ليگ هلند رقابت ســختي را با فاينورد انجام ميدهد. رقابتي كه شايد باعث شود آژاكس با تمام قوا به ديدار آلكمار بيايد. اين يعني يك بازي ســخت در انتظار جهانبخش و ساير بازيكنان آلكمار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.