برانكو به بازيكنان: بايد زودتر كار قهرمانی را يكسره كنيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شكســت در آبادان آنقــدر عجيب بود كه انگار خــود برانكو هم متعجب و مبهوت مانده است.در اين بازي شاگردان برانكو در حد و اندازههاي خودشان ظاهر نشدند و به هيچ بازيكني نميتوان نمره قبولي داد. برانكو هميشه بعد از بازيها براي بازيكنانش جلســه ميگــذارد اما جلســه ديروز كامال ويژه بود. او قبل از اينكه تمرين را شــروع كند بازيكنان را در اتاقش جمع كرد و به مدت 30 دقيقه برايشان حرف زد.

ايوانكوويچ خطاب به شــاگردانش گفــت: «در مقطــع حساســي از بازيهايمان قرار داريــم و بايد نتيجه زحمتهايي كه كشــيدهايم را بگيريم. من در اينكه شما قهرمان ليگ ميشويد شك ندارم ولي ما بايد در هر پنج بازي با قدرت حاضر شــويم و فراتر از بحث قهرماني به كسب حداكثر امتيازات فكر كنيم. بايد هر چه زودتر كار را يكسره كرده و جام را به هواداران هديه بدهيم و پس از آن هم با قدرت ادامه بدهيم. همزمان بايد متوجــه وظيفه خطيري كه در ليگ قهرمانان داريم باشيم و به اين منظور بايد سختتر از قبل تالش كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.