برانکو:يك‌شکست‌ نم ‌يتواند‌کارهاي‌خوب‌ بازيکنان‌را‌پاك‌کند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو ايوانكوويــچ درباره حضورش در باشــگاه گفت: «دربــاره بازي با نفت، بازي با پيكان و بازي با الريان صحبت كرديــم. طاهري از نتيجهاي كــه مقابل صنعت نفت گرفتيم ناراضي اســت. فوتبال همين اســت. در مــورد اين موضوع صحبت كرديم كه چطور در پنج بازي آينده در ليگ و ســه بازي باقيمانده در ليگ قهرمانان آسيا عملكرد خوبي داشته باشــيم تا ليگ را با موفقيت كامل به پايان برسانيم.» برانكو در مورد داليل دو شكســت اخير تيمش گفت: «مقابل الريان مســتحق باخت نبوديم. در مورد نفت هم شرايط اينطور بود. در فوتبال در برخي بازيها ســزاوار باخت هستيد. در برخي بازيها خوب هستيد اما در نهايت بازنده ميشويد. در برخي مسابقات هم خودتان مقصر شكست ميشويد. باخت هميشه هست اما يك شكست نميتواند كارهاي خوب بازيكنان تيم را بــه طور كامل پاك كند و تالش باشــگاه را به فراموشــي بسپارد. همه بايد به نتايجي كه گرفتيم افتخار كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.