احمدوند: اميدوارم اين بازي به خير بگذرد!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي تنيس ميگويد در ديدار با ويتنام فقط بــه برد فكر ميكنيم و اميدوارم اين ديدار بــراي ما به خير بگذرد. ســعيد احمدوند در خصوص شــرايط تيم ملي تنيس ايــران پيش از بــازي با ويتنام توضيح ميدهد: «رقابتهاي تيم ملي تنيس كشــورمان بــا ويتنام در چارچــوب تنيس ديويس كاپ گروه دو آسيا و اقيانوسيه از 18 فروردين ماه سال جاري به ميزباني اصفهان برگزار ميشود. تيم ملي تنيس كشورمان در حالي پــاي به اين ديدار ميگــذارد كه اين رقابت حكم بقا در گروه دو آسيا و اقيانوسيه را براي هر دو تيم دارد.»

او با اشاره به ميزباني اصفهان براي اين بازي ادامه ميدهد: «بازي در اين شــهر به سبب ارتفاعي كه از سطح دريا دارد، با تمام دنيا متفاوت اســت. بــه همين دليل آخرين اردوي آمادهســازي خــود را بــراي بازي با ويتنام در اين شهر برگزار كرديم تا با شرايط خاص زمين اين رقابت، تطبيق بيشتري پيدا كنيم.»

سرمربي تيم ملي تنيس ايران همچنين ميگويــد: «در تركيب كنونــي تيم ملي دو بازيكــن اصفهاني حضور دارند كه بازي براي آنها در اين ارتفاع راحتتر از ســايرين است. يكي ديگر از مزايايي كــه ما براي اين بازي داريم، تماشــاگران پر شــور اصفهاني است. تيم ويتنام هنوز به ايران نيامده و قرار است بازيكنان اين تيم فردا وارد كشورمان شوند. از تيم تنيس ويتنام شناختي نسبي داريم و اميدوارم شرايط به نوعي رقم بخورد كه ايران برنده اين بازي باشد.»

احمدوند درباره حريــف تيم ايران نيز ميگويد: «ويتنام تيم خوبي اســت. آنها دو هفتــه پيش در ژاپن بازيهاي خوبي از خود به نمايش گذاشــتند. نفر اول و دوم تركيب ويتنام بســيار خوب هســتند و تيم دو نفره خوبي دارد. اميدوارم اين ديدار به خير بگذرد و با برتري برابر ايــن تيم در گروه دوم باقي بمانيم.»

او همچنيــن ميگويــد: «بچههاي ما آمادگــي خوبي دارند و به نظــر تيم كنوني شــرايط بهتري نســبت به بازي با پاكستان دارد. ما به اصفهان آمدهايم كه برنده باشيم و اصال به نتيجهاي جز برد فكر هم نميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.