حريف بانوان والیبال ايران در آسیا انصراف داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبــال بانوان فيليپيــن كــه بــا ايران در مســابقات زيــر 23 سال آســيا همگروه بود، از حضــور در مســابقات انصراف داد.

در حالــي كه پيش از ايــن اعالم شــده بود 16 تيم در اين مسابقات حضــور دارند امــا بعد از قرعهكشي تيمهاي چين و كــره جنوبي از حضور در مســابقات انصراف دادنــد و بعد از گذشــت چنــد روز فيليپين هم از حضــور در مســابقات انصــراف داد تا ايــران در ايــن رقابتها با نيوزيلنــد و مالزي رقابت كند.

بر اين اســاس به نظر ميرسد مليپوشان كشــورمان با انصــراف فيليپيــن كار چندان ســختي را بــراي صعود به جمــع 8 تيم برتر ندارند.

مســابقات واليبال دختران زير 23 سال آســيا به ميزبانــي تايلند از 13 تــا 21 مــه برگزار ميشــود كه گروهبندي رقابتهــا بــا توجــه به انصراف تيمها به شرح زير است:

گــروه اول: تايلند، ماكائو، هنگكنگ

گــروه دوم: ژاپــن، ازبكستان، ويتنام

گروه ســوم: چين تايپه، قزاقستان، استراليا، سريالنكا

گــروه چهــارم: ايــران، نيوزيلنــد، مالزي

دو تيم برتر در مســابقات جهاني شــركت ميكننــد كــه بــه ميزبانــي اســلووني برگزار ميشود.

اردوي تيــم ايــران بــراي حضــور در اين رقابتها نيز از ديروز با حضــور 20 بازيكن آغاز شــد و تــا 20 فروردين زير نظر ســيما صديقي ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.