كوالكوويچ بهترين پيشنهاد را به شهرام داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيــم ملــي واليبال ميگويد كوالكوويچ پيشنهاد خوبي به شــهرام محمودي داده و او در صورت پذيرفتــن ميتواند در كنــار تيم روند بهبودي اش را طي كند.

اميــر خوشخبر درباره شــرايط اردويي تيم ملــي واليبال در فاصله 5 روز تا آغاز تمرينــات توضيح ميدهد: «در حال حاضر مشــغول آمادهسازي امكانــات تمريني مثل لباس و خوابگاه هستيم و مثل هر ســال مشكالتي در ابتداي سال داريم كه در حال رفع آنها هستيم و اميدوارم شروع خوبي در سال 96 داشته باشيم.»

او در خصوص شــناختش از ايگور كوالكوويــچ از زمان حضورش در ايران نيز ميگويد: «كوالكوويچ فرد بســيار باشخصيتي است و با توجه به جلساتي كه با او داشــتيم مشخص است كه به نظم و انضبــاط اهميت زيادي ميدهد البته هنــوز كار او را در زمين واليبال نديديم و نميتوان درباره توانايي او در زمينه مسائل فني نظري داد.»

سرپرســت تيم ملي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود خداحافظي شــهرام محمــودي از تيــم ملــي، كوالكوويچ باز هم او را به اردو دعوت كرد ميگويد: «شــهرام محمودي به صورت رسمي از تيم ملي خداحافظي نكــرده، كوالكوويچ به ايــن بازيكن پيشنهاد داده تنها در اردوي تيم ملي حاضر شود و ريكاوري خود را در كنار پزشــكان و مربي بدنساز تيم ملي كه دانش بســيار بااليي هــم دارد انجام دهد.حتــي بدون اينكه عضو تيم ملي باشد ميتواند در سفرهاي خارجي هم تيم ملي را همراهي كند.»

خوشخبــر ادامه ميدهــد: «به نظر من كوالكوويچ بهترين پيشــنهاد را به شــهرام محمودي داد. اگر شهرام محمودي اين پيشــنهاد را قبول كند ميتواند در كنار تيم ملي باشــد و هر زمان كه خودش صالح ديد به تيم ملي اضافه شود. قبال چنين برنامهاي را براي حمــزه زريني انجام داده بوديم و او در كنار تيم ملي توانســت دوران نقاهت خود را طي كند.»

او دربــاره حضور پيمــان اكبري در كادر فني تيم ملــي و اختالفش با برخي ملي پوشــان نيــز ميگويد: «با توجه به اينكه در طول ليگ بين برخي مليپوشــان درگيريهاي لفظي پيش آمده بــود ما اين تجربــه را داريم كه اجازه ندهيم اين مسائل به تيم ملي هم كشيده شود. ضمن اينكه پيمان اكبري مربي باهوشــي اســت و فكر نميكنم اختالفي با بازيكني داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.