بانوان معلول، اقتدار كشور را به نمايش ميگذارند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمدیان در بازدید از فدراسيون جانبازان:

فريبا محمديان، معاون ورزش بانوان وزير ورزش و جوانان، صبح ديروز در بازديــد از فدراســيون ورزشهاي جانبازان و معلــوالن، با رييس و نايب رييس اين فدراسيون ديدار كرد.

او در نشستي با محمود خسروي وفا و بتول مشــرف جوادي، رييس و نايــب رييس بانوان فدراســيون، عملكرد بانــوان پارالمپيك را در ســطح عالي قلمداد كرد و گفت: «خروجيهاي مربــوط به ورزش بانوان در ســطح مســابقات پاراآســيايي و پارالمپيك و نيز مسابقات برون مرزي به ســطح خوبي رسيده و اين موفقيتها پس از انقالب پايدار شده است.»

معــاون ورزش بانوان وزير ورزش و جوانان ادامه داد: «اين موفقيتها نتيجه يك كار تيمي و منجســم و مديريت خوب است كه در فضايي همدالنه صورت گرفته و جا دارد از مسووالن فدراسيون قدرداني كنم.»

محمديان در پايان گفت: «بانوان ورزشــكار جانباز و معلول با موفقيت خود در عرصههاي بينالمللي نماينده ايران هســتند و با افتخار آفريني خود اقتدار كشورمان را به نمايش ميگذراند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.