مليپوشان تنیس روي میز فردا به چین ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــراي حضور در مســابقات قهرماني آســيا مليپوشــان تنيــس روي ميز 16 فروردين راهي چين ميشــوند. مسابقات تنيــس روي ميــز قهرماني آســيا از 19 فروردين ماه در شــهر ووشــي چين آغاز ميشــود و تيم ملي كشــورمان هم با 5 بازيكــن در اين رقابتها حاضر ميشــود. افشــين نوروزي، امين احمديــان، ميعاد لطفي، حميدرضا طاهرخاني و محمد علي رويين تن 5 بازيكني هســتند كه زير نظر جميل لطفا... نســبي، سرمربي تيم ملي 16 فروردين راهي چين ميشوند. براساس تصميم فدراســيون تنيس روي ميز نوشاد و نيمــا عالميان در ايــن رقابتها حضور ندارند و راهي بازيهاي كشورهاي اسالمي ميشــوند كه قــرار اســت اردوي نفرات اعزامي به بازيهاي كشورهاي اسالمي 17 فروردين ماه در بابل آغاز شود. فدراسيون تنيس روي ميز بعد از چند مرحله انتخابي كــه برگزار كرد، در نهايــت نفرات اعزامي بــه رقابتهــاي مختلــف را انتخاب كرد و بــه خاطر غيبــت بــرادران عالميان در مســابقههاي انتخابي به صورت كامل، اين دو برادر را در فهرســت نفــرات اعزامي به رقابتهاي قهرماني آسيا قرار نداد. با توجه به اين شــرايط، اگر افشين نوروزي را كنار بگذاريم، ميتوانيم بگوييم كه تيم اعزامي به رقابتهاي قهرماني آسيا، تركيب جواني دارد و اين مســابقهها فرصتي است براي تجربهاندوزي اين نفرات.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.