برگزاري دوي بينالمللي در تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جلســه مســووالن فدراســيون دووميداني و نيــروي انتظامي پايتخت بــراي مســابقه دوي بينالمللي تهران برگزار شد. دوي بزرگ و بينالمللي 42 كيلومتري تهران قرار است 18 فروردين ماه در اين شــهر برگزار شود و برهمين اســاس و براي هماهنگي هرچه بيشتر، جلسه مسووالن فدراسيون دووميداني و نيروي انتظامي روز گذشته برگزار شد تا اين رقابتها با همكاري تمام نهادهاي مســوول به بهترين شكل ممكن برگزار شود. در اين جلسه ســردار ساجدي نيا فرمانده انتظامي تهــران بزرگ، مجيد كيهاني رييس فدراســيون دووميداني و ســردار لطفي رييس پليــس امنيت تهران حضور داشــتند. مســير مسابقه از ورزشــگاه آزادي آغاز و پس از عبور از ميــدان آزادي، خيابان انقالب به ميدان فردوســي ميرســد و دوندگان پس از دويدن دور ميدان فردوسي همين مسير را تا ورزشگاه آزادي كه خط پايان خواهد بود، طــي خواهند كرد. اين مســير در مجموع حــدود 42 كيلومتر خواهد بود و دوندگان بايد در اين مسير، روز جمعه با يكديگر رقابت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.