مالزي ميزبان مسابقات فوتبال پنج نفره قهرماني آسيا شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كواالالمپور مالزي بهعنوان ميزبان رقابتهاي فوتبال پنج نفره قهرماني آسيا در ســال ۷۱۰۲ برگزيده شــد. قهرمان ايــن دوره از رقابتها بهعنوان نماينده آســيا در رقابتهاي قهرماني جهــان كه به ميزباني مادريد اســپانيا برگزار ميشود، شركت خواهد كرد. ايران در آخرين دوره اين رقابتها كه در سال 5۱۰۲ در ژاپن برگزار شد با شكست چين بهعنوان قهرماني دست پيدا كرد. هفتمين دوره اين رقابتها از 9 تا 8۱ دسامبر (8۱ تا ۷۲ آذر) در ورزشگاه «بوكيت جليل» كواالالمپور برگزار ميشود. اين هفتمين دوره رقابتهاي قهرماني آسيا است.

برنامه بسكتبال با ویلچر زیر ۳۲ سال قهرماني جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.