علينژاد رييس كميته انضباطي فدراسيون جهاني ووشو شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون ووشــو ايران از ســوي فدراسيون جهاني ووشــو بهعنوان رييس كميته انضباطي منصوب شد. طي حكمي كه از ســوي «يوزاي چينگ» رييس فدراسيون جهاني ووشــو و نايب رييس كميته بينالمللي المپيك صادر شــد، «مهدي علي نژاد» بهعنوان رييــس كميته انضباطي فدراســيون جهاني ووشــو منصوب شــد. كميته انضباطي فدراسيون جهاني ووشو متشكل از سه نفر است.

عــالوه بر مهدي علي نژاد كه رياســت را بر عهده دارد، «ســاني تانگ» رييس فدراسيون كانادا و عضو هيات رييسه فدراسيون جهاني ووشو و «پيتر وار» نايب رييس كميته فني جهاني از انگلستان ديگر اعضاي اين كميته هستند.

مهدي علينــژاد بهعنوان رييس فدراســيون ايران هم اكنون عضو هيات رييســه فدراســيون جهاني، نايب رييس فدراســيون آســيا و رييــس فدراســيون ووشــوي غرب و آسياي ميانه است.

با اين حكم او چهارمين سمت بينالمللي خود را هم به دست آورد تا ووشو بهعنوان يكي از بهترين فدراسيونها در كسب كرسيهاي بينالمللي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.