نيمار: همه گل هايم را دوست دارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نيمــار كه در 177 بــازي و 11 بازي كمتــر از ليونل مســي توانســته بــه آمار 100 گل برســد از هم تيميهايش تشكر كــرد. نيمار بــه تلويزيون بارســلونا گفت: «خوشحالم كه صدگله شدم و اين را تقديم ميكنم به همتيميهايم كه هميشه كمكم كردهاند. از اين پيروزي خوشــحالم و مهم برد تيم است. همه گلهايم را دوست دارم اما اولين آنها كه در سوپرجام به دست آمد، برايم اهميت زيادي دارد.»

نيمار كــه در اين فصــل 15 گل در رقابتهــاي مختلف براي بارســلونا زده در حالي در اين بازي به ركورد 100 گل رسيد كه ســتاره ايــن روزهاي تيــم ملي برزيل محسوب ميشود و در جريان دو ديدار برابر پاراگوئه و اروگوئه هم موفق به گلزني شد؛ برزيل نخستين كشــوري است كه به جام جهاني 2018 صعود كرده.

نيمار بهترين عملكرد خود در بارسلونا را در فصل 2014-2015 به جاي گذاشت كه 39 گل زد و توانست با بارسلونا سه گانه قهرماني را به دست آورد.

نيمار در 117 بازي الليگا 63 گل، در 19 بازي جــام حذفي 14 گل، در دو بازي ســوپرجام اســپانيا يك گل و در 38 بازي ليگ قهرمانان 21 گل به ثمر رسانده.

او بعــد از ريوالدو كــه 130 گل زد و اواريســتو كــه 105 گل به ثمر رســاند، ســومين برزيلي تاريخ بارسلونا است كه به چنين آماري دســت يافته. تنها 16 بازيكن در تاريخ بارسلونا توانستهاند 100 گل براي اين تيم بزنند كه كوباال با 100 گل در 103 بازي بهترين آمار را دارد، در اين ردهبندي ســوارس با 120 بازي سوم است و نيمار و مسي با 177 و 188 بازي در ردههاي دهم و يازدهم قرار دارند.

ديگرصدگلههاي بارســلونا عبارتند از: مارتين آلونسو 114( بازي)، اواريستو 143( بازي)، اولوخيو مارتينس 152( بازي)، اتوئو 154( بازي)، اســتويچكوف 155( بازي)، سزار رودريگس 161( بازي)، ريوالدو 172( بازي)، سالدوا 196( بازي)، كاليورت 202( بازي)، باســورا 247( بازي)، لوييس انريكه 256( بازي) و ركساچ 450( بازي).

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.