آلگري: بابت بازي دفاعي شرمسار نيستيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مكس آلگــري گفته يوونتوس از اينكه دفاعيتر بازي كرد شرمسار نيست. يووه در خانه ناپولي به تساوي يك بر يك رسيد. با اين تساوي، فاصله با رم به تنها شش امتياز كاهش يافت.

آلگري گفت: «در ابتــدا ما عالي بازي كرديم، ولــي وقتي پيش افتاديــم، اجازه داديم ناپولي كنترل بازي را به دست بگيرد و به نظرم ما در هنگام داشتن توپ سرزنده نبوديم. من انتظار داشــتم كه مشــكالتي داشــته باشيم. شــما در چنين ديدارهايي اســت كه سرنوشــت قهرماني را مشخص ميكنيد، يعني با گرفتن امتيازات دشوار در خانه حريفــان. ما چهار بازي در خانه پيش رو داريم و چهار بازي در خارج از خانه، پس بايد عالي كار كنيم. چهارشنبه ميتوانيم به فينال جام حذفي راه پيدا كنيم و ميدانيم كه دوبــاره بايد با ناپولي بــازي كنيم و با خونسردي آماده اين ديدار ميشويم.»

يوونتوس در بازي رفت مرحله نيمهنهايي جام حذفي ناپولي را ســه بر يك برده است. آيا ميتوان انتظار داشــت كه يووه در بازي با ناپولي عملكرد متفاوتي داشته باشد؟ آلگري ميگويد كه شــرايط تيمش در اين مسابقه در ســري آ متفاوت بــود: «پائولو ديباال تنها 12 روز تمرين كرده بود و نميخواستم اصال از او استفاده كنم. خوان كوادرادو هم جمعه به تمرينات برگشــته بود و نميخواستم آنها را به خطر بيندازم. من بايد از بازيكنان تشكر كنم، چون شــما نميتوانيد هميشــه حاكم بازي باشيد، بهويژه مقابل ناپولي. ما در نيمه اول تنها اجازه چند ضربه را به حريف داديم و در نيمــه دوم پيانيچ را بــه عقب آورديم. بيترديد نبايد از اين سبك بازيمان شرمسار باشــيم. مهم اين بود كه نتيجــه را بگيريم. ما در بهترين فرم خود نبوديم و قطعا شــب آســاني هم نبود اما ما توانستيم همه چيز را خيلي عالي مديريت كنيم.

ايــن اولين بازي گونســالو ايگواين در خانــه ناپولي پس از ترك اين تيم بود و هر بــار كه او توپ را ميگرفت، برايش ســوت ميزدند. آلگري گفــت: «ايگواين عملكرد خوبي داشــت، بهويــژه در نيمه اول. من از بازي او راضي هستم. او از ناپولي سپاسگزار اســت، همانطــور كــه ناپولي بايــد از او سپاسگزار باشد. اين دو مسيرهاي متفاوتي را در پيش گرفتهاند امــا در فوتبال چنين چيزي كامال عادي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.