سوارس جور مسي را كشيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - بن هيوارد ‪Ben Hayward‬

بازي خيلي ســختتر از چيزي بود كه نتيجه نشان ميدهد. بارسلونا در اندلس 4 بر يك گرانادا را شكست داد تا در كورس قهرماني پشت سر رئال مادريد نفس بكشد و در غياب ليونل مسي، لوييس سوارس بار او را در ورزشگاه لوس كارمنس به دوش كشــيد. فوق ستاره آرژانتيني در جريان برد 4 بر 2 مقابل والنسيا قبل از تعطيالت بازيهاي ملي پنجمين كارت زرد فصل خود را گرفت و محروم شد. خيليها انتظار داشتند نيمار روي فرم ستاره تيم باشد اما سوارس جاي خالي مسي را پر كرد. اين البته چيز تازهاي نيســت، وقتي مســي فصل قبل مصدوم شد اين مهاجم اروگوئهاي بيش از همه جور او را كشــيد، با گلزني و ارائه بازيهــاي برنده و اين فصل هم همينطور بوده. او در نيمه اول اين بازي دو بار مدعي پنالتي بود كه داور چنين نظري نداشــت، يك بار توپ را به تيــرك دروازه زد در حالي كه دروازهبان حريف كامال تسليم شده بود.

جاي خالي مسي مشهود بود اما سلطه مدافع عنوان قهرماني برابر تيمي كه در رده نوزدهم دســت و پا ميزند، فراگير بود. در آخرين دقايق نيمه اول ســوارس گل اول را زد اما وقتي بازيكن قرضي چلســي، جرمــي بوگا بازي را مساوي كرد، زنگ هشدار به صدا در آمد. هرچند بارسلونا حتي اگر به پيكه اســتراحت بدهد، مسي را نداشته باشد، رافينيا به دليل مصدوميت بيرون برود و آندرس اينيســتا روي نيمكت باشــد، باز هم كيفيت الزم را در زمين دارد. ســوارس براي يك توپ در وسط زمين جنگيد و با پاسي عالي پاكو آلكاســر را در موقعيت گلزنــي قرار داد كه اين مهاجم 23 ســاله گل ســوم خود را در 4 بــازي اخير زد. مهاجم سابق ليورپول تنها بازيكن در ميان پنج ليگ برتر اروپا اســت كه در گل و پاس گل آماري دو رقمي دارد؛ او 25 گل زده و 10 پاس گل داده. حاال باشــگاه كاتاالن كه با 2 امتياز اختالف و البته يك بازي بيشــتر نسبت به رئال مادريد در رده دوم است، فرصت جبران دارد بخصوص در بازي 3 ارديبهشت در سانتياگو برنابئو. مسي به بازي بسيار سخت چهارشنبه برابر سويا ميرسد، اين بازيكن 29 ساله مثل هميشــه براي بارســلونا خيلي مهم است اما نيمار و بخصوص سوارس نشان دادند هر وقت الزم باشد ميتوانند تيم را بدون او به پيروزي برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.