ونگر: تساوي با سيتي اعتماد به نفسمان را احيا كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با وجود تساوي خانگي 2 بر 2 آرسنال برابر منچسترســيتي در هفته سيام ليگ برتر انگليس، آرســن ونگر مربي توپچيها از نتيجه و عملكرد تيمش رضايت داشــت و معتقــد بود كه اين بازي به احياي اعتماد به نفس شــاگردانش كه چند بازي متوالي نتيجه نميگرفتند، كمك خواهد كرد. ونگر كه شــاگردانش دو بار گلهــاي خورده را پاســخ دادند و بازي را به تساوي كشاندند، در حالي از نتيجه ابراز رضايت كرد كه اين تســاوي شــانس تيم او را براي بازگشت به جمع 4 تيم باالي جدول و كســب سهميه ليــگ قهرمانان فصل آينده كاهش داد. اين تساوي سبب ســقوط آرسنال به رده ششم جدول شــد هرچند به روند شكســتهاي متوالي آن (چهــار باخت در 5 بازي) پايان داد.

ونگــر در كنفرانس خبري پس از بازي به خبرنگاران گفــت: «اين بازي به ما براي احياي اعتماد به نفسمان كمك خواهد كرد چون بازيكنان قدرت روانيشــان را نشــان دادند، چيــزي كه به ما بــراي ارائه دوباره بازيهــاي روان قبليمــان كمــك خواهد كرد. از نظر محاســباتي ايــن نتيجه براي هيچ يك از دو تيــم بهترين نتيجه ممكن نبــود اما اميــدوارم كه اين بازي ســرآغاز يك رونــد خوب بــراي ما باشــد.» مربي فرانســوي توپچيها در ادامه به اين موضوع كه نتايج بازيهاي اخيــر روي بازيكنانش تأثير منفي گذاشته اســت اذعان داشت و گفــت: «روي هم رفته ما بازي را با ســطح بااليي از اضطراب آغــاز كرديم و بالفاصله هم تاوانش را داديم. بنابراين من احســاس كردم كه ايــن بازي ميتوانــد يك آزمون رواني خوب براي تيمم باشــد. فكر ميكنم كه ميشــد كاهش سطح اعتماد به نفس و از بين رفتن قدرت رواني هميشــگي تيم را ديد اما ما نشــان داديم كه پتانسيل زيادي براي احياي قدرت روانيمان داريم و اين را با دو بار جبران گلهاي خورده نشان داديم كــه يكي از آنها در بدترين مقطع بازي بود، درســت پيش از پايان نيمه اول. از آن بدتر اينكه كاسيلني را هم از دست داديم اما در نيمه دوم توانستيم بازي را دوباره به تساوي بكشانيم.»

پيــش از آغاز بازي گروهي از هواداران آرســنال خــارج از ورزشــگاه عليــه ونگر شــعارهايي سر دادند و خواستار بركناري او در پايان فصل شــدند. با اين حال در داخل ورزشــگاه گروه زيادي از هواداران همچنان حامي ونگر و شــاگردانش بودند. او در اين بــاره گفت: «بايد بگويم كه بــا وجود تمام اتفاقاتــي كه از جانب هواداران رخ ميدهد، من امروز احســاس كردم كه آنها فوقالعاده بودند. در مقاطع بسيار سخت بازي، زماني كه يك بــر صفر و 2 بر يــك عقب بوديم، هواداران بــا اينكه ميتوانســتند عليه تيم موضعگيري كننــد، به تيم بــراي جبران گلهاي خورده و گذر از آن مقاطع ســخت كمك كردند.»

گوارديوال: مونرئال اعتراف كرد كه توپ به دستش خورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.