ايسكو:بردمانمقابلآالوسعادالنهبود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در شــب پيروزي خانگي 3 بر صفر رئال مادريد برابر آالوس، ايسكو يك بار ديگر ارزش و تواناييهايش را به رئاليها و مربي آنها زينالدين زيدان نشان داد. او بــا گل زيبايی كــه در آخرين دقايق به ثمر رســاند خيال كهكشــانيها را از بابت كسب ســه امتياز بازي دشوارشان

زيدان گفــت: «من دوســت دارم ايســكو قــراردادش را تمديد كند چون او براي ما بازيكن بســيار مهمي اســت. او ميخواهــد اينجا بمانــد و بازي كند. من هم از عملكردش راضي هســتم، نه فقط به خاطر گلي كه زد بلكه به خاطر كارهايي كه بين خطــوط انجام داد كه به ســاير بازيكنان كمك بسياري كرد. ما هر ســه روز يك بازي مهــم داريم. هر كســي ميتواند نظرش را بگويد اما بــراي قهرماني در الليگا هر بازيكني كه در تيمتان داشــته باشــيد اهميت پيدا ميكند. زماني كه ايســكو بازي ميكند، به خوبي از پــس كاري كه به او محول در ورزشــگاه ســانتياگو برنابئو آسوده كرد. با اين پيروزي رئال مادريد حاشيه امنيت دو امتيــازياش در صدر جدول ردهبنــدي الليگا را با وجــود يك بازي كمترش حفــظ كرد. ايســكو در پايان بازي بــه خبرنگاران گفت: «احســاس بسيار خوبي دارم. هميشه سعي ميكنم ميشود برميآيد اما ما 24 بازيكن داريم كه همه آنها براي من مهم هستند.»

زيدان ادامه داد: «ما برابر تيمي قرار گرفته بوديم كــه اين روزها خوب بازي ميكند و شكســتهاي فراواني نداشته است. در نيمه اول ما بهتر بوديم و شروع خوبي هم داشتيم اما در نيمه دوم اوضاع بد شــد كه مهمترين دليلش كم شدن زمان تملك توپمان بود. ما توپ را زياد لــو ميداديم و اين روند نبايد ادامه پيدا كند. سه گل زديم اما عالوه بر آن كلين شــيت هم كرديم كه اين بســيار مهم بود. ميدانيم كه هميشــه بايد پيشرفت كنيم اما در شرايطي كه هر سه روز بايد بهترين بازي كــه ميتوانم را ارائه كنم. دارم تالش ميكنم كه از موقعيتهايي كه مربي به من ميدهد، بهترين استفاده را بكنم و االن از وضعيتم بســيار راضي هستم. ماه دشــواري پيش رو داريم اما به نظر من تيــم از نظر رواني و فيزيكي آمادگي قابل قبولي دارد.» ايسكو افزود: «در مقطعي از بازي كار ما سخت شد و خطراتي مــا را تهديد كرد به طوري كه يك اشتباه ميتوانست به بهاي از دست دادن پيــروزي تمام شــود اما تيم ما به خوبي بــه كارش ادامه داد تا گل دوم و پس از آن گل ســوم را بزند و در نهايت بردي كه لياقتش را داشت كسب كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.