بيستسالگي پرحاشيه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نورافكن فعال از تمرينات محروم است

بعد از خطاي انضباطي اميد نورافكن هافبك جوان تيم استقالل و درگيري با يعقــوب كريمي روي نيمكت در جريان ديدار با فوالد، عليرضا منصوريان كه پيش از اين هم نشــان داده بود در برخورد با بازيكنان خاطي يد طواليي دارد، ســتاره جوان تيمش را تا اطالع ثانوي از حضور در تمرينات گروهي منع كرد.

در حالي كه آبيپوشان از ظهر ديروز تمرينات گروهي شــان را در كمپ حجازي انجــام دادند، با تصميم منصوريان اميد نورافكن از ساعت 10 صبح و قبل از حضور تيم در محل تمرين، در كمپ حضور يافــت و به تنهايي به تمريــن پرداخت. حاال با اين تنبيه، اميد نورافكن خبرســاز تريــن بازيكن هفته بيست و پنجم ليگ برتر شده است. هرچند كه اين اخراج از تمرينات دايمــي نخواهد بود و به احتمال زياد او بعد چند روز به تمرينات اضافه خواهد شــد اما او با يك رفتار غير متعارف كاري كرد كه در اوج آمادگي از تركيب اســتقالل دور شود و اين اتفاق ميتواند به آينده فوتبال او هم لطمه بزند. اينطور كه در خبرها آمده، ظاهرا باشگاه استقالل تصميم دارد او را به تمرينات تيمهاي پايه تبعيد كند. بازيكن جوان استقالل كه در چند روز آينده تولد 20 سالگي خود را جشن ميگيرد، به خاطر رفتاري كه در بازي با فوالد داشت، يك هفته به تمرينات تيمهاي پايه تبعيد ميشود و از تيم اصلي دور خواهد ماند. بازي بعدي تيم اســتقالل برابر گسترش سه روز قبل از تولد 20 ســالگي نورافكن برگزار ميشــود و آنطور كه از اردوي استقالل به گوش ميرسد سرمربي استقالل تصميم گرفته در اين ديدار از فرشيد باقري به جاي نورافكن در تركيب تيمش استفاده كند. در صورتي كه اين اتفاق به وقوع بپيوندد و منصوريان تصميم به جريمه و تنبيه اين بازيكن جوان بگيرد، نورافكن تولد 20 ســالگي تلخي را تجربــه خواهد كرد. نورافكن البته در ابتداي فصل و پس از حضور بدون اجازه در اردوي تيم ملي جوانان از سوي كادر فني استقالل جريمه شد و هفتهها روي نيمكت نشست كه با توجه به آنكه به اندازه امروز نام آشنا نبود چندان در رسانهها مطرح نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.