شاگردان منصوريان بي رحم و تهاجمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ديدار تيمهــاي اســتقالل و فوالد، نوزدهميــن بــازي پي در پي بــراي آبي پوشــان تهراني بود كــه آنها موفق به گل زدن شــدهاند تا از ايــن نظر صاحب يك ركورد جالب توجه باشــند. اســتقالل نه تنهــا بهترين خط حمله ليــگ برتر را در اختيــار دارد، بلكــه بــا زدن گل به همه تيمهــاي ليگ برتري يــك ركورد جالب توجه ديگر را هم بــه نام خود ثبت كرده است. آبي پوشان حتي در نيمفصل نخست هم كه نتايج خوبــي نميگرفتند، باز هم در گشــودن دروازه حريفــان خود توفيق داشــتند. تا جايي كه تنها بــازي كه اين تيم موفق به گل زدن نشــده بود، ديدار با پرسپوليس در هفته ششم رقابتهاي ليگ برتر بود. آخرين مسابقهاي كه آبي پوشان در ليگ برتر بازي كردند و خط حمله اين تيم از باز كردن دروازه حريف عاجز ماند، به 25 شهريور سال 5۹ باز ميگردد. روزي كه آبي پوشــان در شهرآورد 83 با تساوي بدون گل مقابل حريف خود متوقف شدند و از آن تاريــخ تا روز بــازي با فوالد 7۹1 روز گذشــت. بعد از آن، اين تيم در همه ديدارهاي خــود در ليگ برتــر موفق به گل زدن شــد و بازي اين تيم مقابل فوالد خوزســتان نوزدهمين ديــدار پي در پي آنها بود كه در آن موفق به گلزني شــدند. همچنين ركورد گلزني در 24 بازي از 25 بازي انجام شده توسط آبي پوشان هم در نوع خود قابل توجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.