آبيپوشان فردا به تبريز ميروند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بعد از پيروزي تيم استقالل مقابل فوالد خوزســتان، عليرضــا منصوريان يك روز به شــاگردانش استراحت داد و آبيپوشــان از امــروز بــراي بازي با گسترش فوالد آماده خواهند شد. طبق برنامه تيم استقالل تا فردا (چهارشنبه) تمرينــات خود را در تهــران پيگيري خواهد كرد و آبيپوشــان ســاعت 16 هميــن روز تهران را بــه مقصد تبريز ترك خواهند كرد. تيم فوتبال استقالل روز پنجشــنبه در ورزشگاه بنيانديزل تبريــز از ســاعت 17:30 بــه مصاف گسترش فوالد خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.