منشا:‌رقابتي‌با‌طارمي‌ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - زهرا اسدی ‪Zahra Asadi‬

بــدون تردید یكــي از خارجيهاي خوب حاضر در لیگ شــانزدهم و در واقع یكــي از خارجيهاي خــوب در تاریخ لیگ برتر اســت. مهاجم نیجریهاي پیــكان خیلي زود شایســتگيهایش را به نمایش گذاشــت و بازیكن ثابت آقا معلم شــد و به همان ســرعت هم زمزمههایي مبني بر پیشــنهادهایش از تیمهاي دیگر شنیده شد. البته همین شــایعات در روند كارش تاثیر داشت. بااینحالگادوینمنشادر3۲مسابقهايكهبرايتیمشبهمیدانرفته۲1گلزدهوبادوصدرنشینجدولگلزنانفقطیكگلفاصلهدارد.مهدي طارمي یكي از آن مدعیان آقاي گلي است كه حاال تقابلش با منشا در بازي فردا ميتواند به حساسیت و جذابیت مسابقه دو تیم اضافه كند.

مقابل ماشــین سازي دو گل زدي و حاال یك گل با دو صدرنشین آقاي گلي فاصله داري.

بازي خيلي مشــكلي براي ما نبود. نه از اين جهت كه حريف آســاني داشتيم بلكه ماشينسازي تيمي قابل احترام و سازماندهي شــده بود. ما ميدانســتيم كــه از اين بازي چــه ميخواهيم و بــا يك بــازي منطقي و حسابشده به خواسته مان رسيديم. چقدر آقاي گلي برایت مهم است؟

خيلي زياد. من هم آرزوي رسيدن به ايــن عنوان را دارم هم اينكه خواســتهام اين است. من ميتوانم در هر بازي گل بزنم و همه تالشــم را در زمين بازي براي اين مهم انجام ميدهم. البتــه بايد ببينم شــرايط در ادامه ليگ چطور خواهد بود. من ســعي ميكنم در بازيهاي آينــده از كوچكترين فرصت براي گلزني اســتفاده كنم، هر چنــد در بازيهاي قبل هم اينطور بوده است.

پس یــك گل هم به پرســپولیس ميزني.

چرا ميگوييد يك گل شايد بيشتر هم زدم.البته من هيچوقت نه قول گلزني ميدهم نه قــول پيروزي اما اين قــول را ميدهم كه همه تالشم را در زمين انجام دهم.

به نظر ميرســد انگیزه باالیي براي این بازي داري؟

طبيعي اســت كه انگيزه بااليي براي اين بازي داشــته باشــم. اين شرايط در همه بازيها براي من وجــود دارد و اين بازي هم حساسيت خاص خودش را دارد.

در بــازي فردا تقابل تــو با مهدي طارمي هم كه شــانس آقاي گلي دارد بسیار تماشایي خواهد شد.در واقع این رقابت بــراي فوتباليها ميتواند جذاب باشد.

من با طارمي هيــچ رقابتي ندارم. در واقع با هيچ بازيكني رقابت ندارم. من تا جايي كــه بتوانم ميخواهم وظيفــهام را در گلزني انجام دهم.اين مســاله براي من از هر چيزي مهمتر است.

دروازهبان پرســپولیس هم در حال حاضر گلر اول تیم ملي اســت و شرایط خوبي دارد.

بلــه ميدانــم كــه بيرانونــد يكي از آمادهتريــن دروازهبانان حــال حاضر فوتبال ايران اســت اما همانطور كه قبال گفتم من به اين فكر ميكنم كه فقط كارم را انجام دهم و براي اين مهم بايد تمركز الزم را داشته باشم.

بازي با پرسپولیس را چطور ارزیابي ميكني. آنها بازي قبليشان را به صنعت نفت آبادان واگذار كردند.

پرسپوليس تيم بسيار بزرگي است. ما بازي بسيار ســختي را در پيش داريم و اصال به نتيجــه بازي آنها با صنعــت نفت توجهي نخواهيم داشــت. در واقع چون آنها در آبادان باختهاند خيال ما هم از پيروزي مقابلشــان راحت نيست. البته همين برد و باختها است كه فوتبال را ميســازد. همانطــور كه گفتم پرسپوليس تيم بسيار خوبي است اما هر تيم خوبي هميشه نميتواند برنده باشد.

بعضي ســایتها از توافــق تو با پرسپولیس براي فصل آینده خبر دادهاند حتي مبلغ قرارداد را هم اعالم كردهاند.

من فكــر ميكنم در آســتانه بــازي با پرســپوليس زمان خوبي براي صحبت در اين باره نباشد. من بازيكن پيكان هستم و به تيمم تعهــد دارم. فعال تمام تمركزم روي بازيهاي

باقيمانده است و در آخر فصل در مورد انتخاب تيم آيندهام تصميم خواهم گرفت. شرایط پیكان را چطور ميبیني؟

خوشــبختانه اينجا همــه چيز خوب اســت و ما خيلي ســخت تمرين ميكنيم تا نمايش خوبي در بازي مهم مقابل پرسپوليس را ارائه دهيم.

پیكان ميتواند برنده از زمین خارج شود؟

صددرصد. البته آنهــا بازي قبل خود را باختهانــد و بــا انگيزه باال و بــراي جبران شكستشان به مصاف پيكان ميآيند كه اين مساله نشان ميدهد پرسپوليس خطرناكتر از هميشه است. من فكر ميكنم شانس پيروزي دو تيم در اين بازي 50 - 50 است.

شــانس كدام تیم را براي قهرماني بیشتر ميداني؟

پرســپوليس روند خوبي را از ابتداي فصــل در پيش گرفت و همچنــان اين روند را ادامه ميدهد. پرســپوليس غيــر از اينكه تيم بســيار خوبي اســت، از مربي بزرگي هم برخوردار اســت. آنهــا قطعا قهرمــان ليگ خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.