تاسيسات با شمسايي ادامه می دهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تكليف وضعيت مالــي و بودجه تيم فوتســال تاسيســات دريايي براي فصل آينده اين هفته مشــخص خواهد شــد. مجيد حالجي مديرعامل باشگاه تاسيسات دريايي دربــاره وضعيت تيمش ميگويد: «به خاطر تعطيالت نوروزي، جلســهاي در باشــگاه برگزار نشــد و قرار است اين هفتــه اين اتفاق رخ بدهد. اعضاي مجمع و هيات مديره قول دادند طي دو سه روز آينــده تكليف نهايي بودجــه و وضعيت مالي را مشخص و نهايي كنند.»

امــا شــايد مهمتريــن مســاله اين باشــگاه مشــخص شــدن وضعيت ســرمربيگرياش اســت چرا كه هنوز قــرارداد وحيد شمســايي بــا اين تيم تمديد نشــده. البته دو طرف اميدوارند كه توافق نهايي صورت گيرد. تاسيسات فصل گذشــته بنا به داليلي نتوانست از عنوان قهرمانياش دفاع كند.

مديرعامل باشگاه تاسيسات درباره احتمال ادامه همكاري وحيد شمســايي اينطــور ميگويد:«صحبــت جديــدي نداشتهايم و اين موضوع به تصويب بودجه موكول شده است. قبال هم گفته بودم كه دو طرف به ادامه همكاري تمايل داريم و همه در باشگاه دور هم هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.