جدايي رسمي آقاي گل از گيتيپسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي جاويد اين فصــل در تيم گيتيپســند بازي ميكــرد و تا چهار هفتــه پاياني ليگ برتر موفق شــد 36 گل براي اين تيم به ثمر برساند.

با اين حال، بــروز اختالفات بين ايــن بازيكن و كادر فني گيتيپســند، باعــث شــد تــا جاويــد پايــان ليگ برتــر را نبينــد و از ايــن تيــم كنار گذاشته شود.

باوجــود اينكه جاويد از شــانس بازگشــت به تيم گيتيپسند برخوردار بود، بــا اين حال ايــن بازيكن با انجام مصاحبههاي تند عليه كادر فني، اندك شانس باقيمانده خود را هم از بين برد تا بــه اين ترتيب، از گيتيپســند كنار گذاشته شود.

مســووالن باشــگاه گيتيپسند از رضا لك سرمربي فصل گذشته خود كه توانســت با اين تيم قهرمان ليگ شود برنامه گرفتهانــد و در صورتي كه رضا لك در گيتيپسند بماند، جاويد جايي در اين تيم ندارد.

رضا لك با تاييد اين خبر ميگويد: «قرار نيســت اگر من در گيتيپســند باشــم، مهدي جاويد هــم در اين تيم بماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.