باراني:‌براي‌برد‌مقابل‌پرسپوليس‌بازي‌م‌يكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صادق بارانــي هافبك پيكان كه در بازي با ماشينسازي يكي از بهترينهاي تيمــش بود، حاال خود را بــراي بازي با پرسپوليس آماده ميكند.

بازي حساسي كه در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود: «خوشبختانه شرايط تيم ما در حال حاضر خوب است. ما در ابتداي فصــل براي هدف مانــدن در ليگ بازي كرديم اما با همت بچهها و كمك مديران باشــگاه و برنامههاي مربيان خوشبختانه االن بــه جايــگاه خوبــي رســيديم. از طرفي بعد از دو، ســه بــازي كه نتيجه نگرفتيم بازي قبــل خودمان را برديم و مطمئنا در بازي مقابل پرســپوليس هم به دنبال 3 امتياز هســتيم تا به گرفتن سهميه آسيايي نزديك شويم. با اين همه ميدانيم بازي ســختي در انتظار ماست اما تك تــك بازيكنان بــراي اين بازي انگيزههاي فردي دارند چراكه در ســال ۴ بار مقابل استقالل و پرسپوليس بازي ميكنيم و انگيزههــاي زيادي براي اين بــازي داريم. ما به دنبال گرفتن 3 امتياز هســتيم. هر چند كه پرســپوليس تيم خوبي است و تماشاگران خوبي دارد.»

باراني درباره اينكه برخي شــايعات مبني بر اينكه دســتهايي در كار است تا يــك تيم خاص قهرمان شــود، ادامه ميدهد: «اين حرف اصال درست نيست. در حال حاضر همه كســاني كه فوتبال ميبينند ميدانند پرسپوليس بازيهاي بســيار خوبي انجام ميدهد و مســتحق صدرنشيني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.