مقابل استقالل خودخواه بوديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد خوزستان که نيمفصل اول را با نتایج خوبي به پایان برد، در نيمفصل دوم از آن شرایط آرماني دور شد و نتوانست آنطور که باید و شاید نتيجه بگيرد تا به رده یازدهم جدول سقوط داشته باشد. نعيم سعداوي سرمربي فوالد خوزستان که عوامل زیادي را در این مساله دخيل ميداند، معتقد است فوالد استحقاق حضور در ردههاي باالتر جدول را دارد و تالش ميکند تيمش در 5 بازي باقي مانده از فصل شانزدهم، امتيازات مهمي به دست بياورد تا بتواند به جایگاه الزم برسد. سعداوي در رابطه با اولين بازي تيمش در سال 96 و شكست مقابل استقالل، جایگاه تيمش ...و صحبت ميکند.

اگرچه چند بازیكن اصليتان را مقابل اســتقالل در اختيار نداشتيد اما انتظار ميرفت حداقل یك امتياز از اولين بازي ســال 96 بگيرید که این اتفاق نيفتاد و در نهایت متحمل شكست شدید...

ما شناخت خيلي خوبي از استقالل داشتيم و روي ضدحمالت هم كار كرديم اما با وجود اينكــه موقعيتهاي خوبي به دست آورديم در زدن ضربات آخر بيدقت بوديــم تا به گل نرســيم. در واقع در اين بــازي كمي خودخواه بوديم و آن طور كه بايد و شــايد ظاهر نشــديم. در كل بازي خوبي بود و اگر آن كاشته نصيب استقالل نميشــد شــايد آنها به گل نميرسيدند چون ما تمام راههاي گلزني آنها را بســته بوديم كــه روي گل هم غفلــت كرديم. به هر حال مــا ‪4 3،‬ بازيكن اصليمان از جمله عبــدا... كرمي، حميــد بوحمدان، ميثم دورقي و وحيد طالبلو را در اختيار نداشتيم كه اين مســاله به تيم ما ضربه بزرگي زد.

تصور ميشــد طالبلــو به این بازي برسد اما اینطور نشد. در حالي که ظاهــرا او انگيزه زیادي هم براي رویارویي با تيم سابقش داشت...

بلــه، وحيــد از ناحيــه كتف درد داشــت كه نميتوانســت بــازي كند اما احسان مراديان هم خيلي خوب كار كرد و ميتواند آينده درخشاني داشته باشد.

با توجه به اینكــه طالبلو جزو فهرســت 18 نفره نبــود و مهرداد طهماسبي هم از فهرست خارج شده، گلري روي نيمكت داشتيد؟

بلــه، علــي غــالمزاده دروازهبان جوانمان كــه در تيم ملــي جوانان هم حضور دارد، روي نيمكت بود. او هم يكي از بهترينهاســت و اگــر بتوانيم به او هم فرصت دهيــم خيلي خوب اســت چون غالمزاده هم خيلي خوب كار ميكند.

با توجه به اینكه نيمفصل اول را خوب به پایان بردید تصور ميشد در نيمفصــل دوم هم خيلي خوب ادامه دهيد و مدعي کســب سهميه آسيا باشيد اما در نيمفصل دوم دچار افت شدید. چرا؟

نيمفصل اول شروع خوبي نداشتيم چون تيــم ناقص بود و نفــرات جديدي آمدند كــه بايد هماهنگ ميشــدند. در نهايت باتوجه بــه وقفههايي كه به وجود آمد، تيم كامل شــد و به هماهنگي الزم رسيديم كه در انتهاي نيمفصل هم ششم شديم كه البته اگر اشتباهات داوري نبود حتي ميتوانســتيم سوم هم شويم. به هر حال يكسري اتفاقات افتاد كه نتوانستيم ســير صعودي خود را ادامــه دهيم. مثال اينكه بــا وجود صحبتهــاي زيادي كه با باشــگاه داشتيم نتوانســتيم بازيكنان مورد نيازمــان را جذب كنيــم. در كنار آن، آسيبديدگيها، اشــتباهات فردي، محروميتها و حتي مشكالتي كه مربوط به خودمان اســت باعث شــد آنطور كه ميخواهيم نتوانيــم كار را پيش ببريم و در نيمفصل دوم دچار افت شويم. االن هم همه تيمها با شناخت خوبي مقابل ما قرار ميگيرند. البته ما هم انگيزه زيادي داريم و ميخواهيم در 5 بازي آينده به امتيازات خوبي برسيم كه اميدواريم با اين بازيكنان جوان به هدفمان برسيم.

هفته آینده مقابل سپاهان بازي دارید. مقابل تيمي که دچار تغيير در کادر فنياش شده و با زالتكو کرانچار در اوليــن قدم، به پيــروزي پرگلي دست پيدا کرده...

ما اين هفته بازي خيلي ســختي داريم. البته تيم ما آماده اســت و انگيزه بااليــي دارد تا بتواند در اين بازي خانگي از حريف خود امتياز بگيرد. البته ما براي پيروزي به ميــدان ميرويم و ميخواهيم در 5 بازي آينده 5 نتيجه خيلي خوب به دست بياوريم تا با موفقيت كار خود را به پايان ببريم.

به دنبال چه جایگاهي در پایان فصل هستيد؟

استراتژي باشــگاه رسيدن به رده هشتم جدول اســت چون فصل گذشته تيم به رده دوازدهم رسيده باشگاه با اين هدف كــه صعودي ‪4 3،‬ پلهاي در جدول داشــته باشــد كار كرده. البته ما به اين رتبه راضي نيستيم و براي ردههاي باالتر ميجنگيم. فوالد مستحق قرار گرفتن در ردههاي باالتر جدول اســت كه اميدوارم بتوانيم به اين هدفمان برسيم.

ظاهرا ساســان انصــاري دچار سانحه رانندگي شده، مشكلي براي همراهي تيمتان بــراي بازي آینده ندارد؟

خدا را شــكر اين اتفــاق به خير گذشــت. در اين حادثه، خسارت زيادي به خودروي ساســان وارد شد اما خدا را شكر مشــكلي براي خودش پيش نيامده. البتــه من شــنيدم كه همســرش دچار آســيبديدگي جزيي شــده كه اميدوارم زودتر بهبود پيدا كند. هفته بيست و ششم

چهارشنبه 96/1/16 پرسپوليس- پيكان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت: 18:50 سياهجامگان- استقالل خوزستان، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت: 16

پنجشنبه 96/1/17 ذوبآهن اصفهان- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه فوالدشهر، ساعت: 17:45 گسترش فوالد تبريز- استقالل، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز، ساعت: 17:30

جمعه 96/1/18 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت: 19 سايپا- نفت تهران، ورزشگاه دستگردي تهران، ساعت: 17:30 ماشينسازي تبريز- پديده، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت: 17 صباي قم- تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه يادگار امام (ره) قم، ساعت: 19 هفته بيست و هفتم

جمعه 96/1/25 سپاهان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 19 نفت تهران- فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي تهران، ساعت: 18 پديده مشهد- تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت: 17 صنعتنفت آبادان- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت: 18

شنبه 96/1/26 استقالل- صباي قم، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت: 19 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهوازر، ساعت: 19:10 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهداي شهر قدس، ساعت: 17:30 ماشينسازي تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت: 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.