خالقيفر: اصال نگفتم گلم خطا بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از اينكه شهرآورد تبريز با تساوي به پايان رسيد، حرف و حديثهاي زيادي در مورد گل رضا خالقيفر مهاجم گسترش فوالد به گوش رسيد. اينكه گل او خطا بوده و خود خالقيفر هم اين مساله را به بازيكنان تراكتور گفته بود. مهاجم گسترشــيها كه از ايــن صحبتها تعجــب ميكند، درباره ادعــاي محمدرضا اخباري كــه گفته او با خطا گلزني كرده و اين را به بازيكن ما گفته، ميگويد: «من به هيچ عنــوان نه خطايي مقابــل دروازه تراكتور انجــام دادم و نه به هيچيــك از بازيكنان تراكتــور گفتهام كه خطا كردهام. كاري به هيچكس نداشــتم حتــي در محوطه جريمــه برخوردي هم نكردم و توپم را مســتقيم به سمت دروازه تراكتور زدم كه گل شد.»

خالقيفر در رابطه با اين بازي حساس كه با تســاوي يك بر يك به پايان رســيد، توضيح ميدهد: «بعــد از نتايج ناموفق در يكي، دو هفته پايانــي در تعطيالت، جاني دوباره گرفتيم و در شــهرآورد تبريز سعي كرديــم بهتريــن بازيمان را بــه نمايش بگذاريم تا از ساير رقبا عقب نمانيم. هرچه داشــتيم براي برد گذاشــتيم اما تراكتور باتجربه ظاهر شد و در نهايت بازي با تساوي يك بر يك به پايان رسيد. تراكتوريها روي ضربه ايســتگاهي به گل رسيدند، ما هم در تمرينات روي اين ضربات كار كرده بوديم و ميدانســتيم تراكتور اكثر گلهايش را از همين نقطه به ثمر رســانده اما متاسفانه از جايي گل خورديم كه فكرش را ميكرديم و در ادامه با گلزنيمان توانستيم آن را جبران كنيم. معتقدم بعد از وقفه 20 روزه، شروع خوبي داشتيم.» مهاجم گسترش در رابطه با بازيهاي گذشته و آينده و نتيجهگيري در آنها ميگويــد: «ما در 2 بــازي پاياني ســال 95 مقابل صبا و پديده خوب ظاهر شديم اما نتوانســتيم آنطور كه مدنظرمان بود نتيجه بگيريم اما شروع خوبي در سال 96 با كســب تك امتيازمان مقابل تراكتور داشــتيم. البته ما دو بازي ســخت مقابل استقالل و سپاهان در هفتههاي آتي داريم اما مطمئنا در آن ديدارها بهترين بازيمان را به نمايش خواهيم گذاشــت تا امتيازات كامل آنها را به دست بياوريم.»

خالقيفر درباره بهبود رتبهشــان در جدول و اينكه به فكر كسب سهميه آسيايي هســتند، توضيح ميدهد: «تمام بچهها و كادرفني طبق قول و قــرار ابتداي فصل با هدف كســب رتبه خوب (يعني حضور در رتبه ششــم يا هفتم در جــدول) به ميدان رفتهانــد. ما در حال حاضر چشمداشــتي به كسب ســهميه نداريم اما اينطور نيست كه هيچ تالشي براي حضور در رقابتهاي آسيايي نخواهيم كرد، مطمئنا همه تيمها حتــي پايين جدوليها هم بــه اين منظور مقابل حريفانشــان حاضر ميشــوند اما گسترش ابتدا تصميم به كسب رتبه خوب دارد و سپس خود را براي حضور در جمع 4 تيم باالي جدول آماده ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.