ستار ‌ههايي‌كه‌دونده‌شدند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ديدن ســتارههاي فوتبال بيرون از مســتطيل سبز، هميشــه جذابيت بيشتري داشــته و اين جذابيت وقتي دوچندان ميشود كه از خداحافظي ســتارهها چند ســالي گذشته باشد. ستارههايي كه خودشان هم بيميل نيســتند براي حضور در رقابتها و برنامههاي غيرفوتبالي و معموال آنها را در برنامههاي خيريه ميبينيم. مثل ســتارههاي ســالهاي دور تيم فوتبال اينتر ايتاليا كه اخيرا در مســابقه دوي ماراتن شــهر ميالن شركت كردهاند. تولدو دروازهبان فراموش نشدني باشگاه اينتر و تيمملي آتزوري در سالهاي گذشته، ايوان كوردوبا مدافع مستحكم كلمبيايي سابق اينتر، كريستين چيوه بازيكن اهل روماني و همچنين فرانكو بارهسي مدافع و كاپيتان بزرگ تيمملي ايتاليا و تيم اينتر سرشناسترين شركتكنندهها در مسابقه دوي ماراتن شهر ميالن بودند. مسابقهاي نمادين كه براي امور خيريه برگزار شد و مورد استقبال مردم ميالن قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.