سنت حسنه نامهنگاري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينكه در فوتبال ما رســم شده، هم مديرعامل تراكتورســازي گله كند كه چرا نميگذارند ما قهرمان شويم، هم مديرعامل پرسپوليس گله كند كه ما قهرمان نميشــويم و نميخواهند ما قهرمان شويم، هم ســرمربي استقالل گله كند كه نكند اخــراج من عمدي بوده احتماال از كرامــات برجام اســت چون مگر ميشــود همزمان هر ســه تيم باالي جدولي راه به راه يك وصلهاي بچســبانند به فدراســيون؟ تازه شانس آورديم كه االن ســپاهان و ذوب آهن در كورس سه تيم باالي جدول نيستند وگرنه تاج را به جرم همشــهري گري االن استيضاح هم فرموده بودند! خبر رســيده كه سوشــا مكاني در نخستين ثانيهها از نخســتين تجربه بازي اش در ليگ دســته اول نــروژ، يك گل سوشــا مكاني وار خورده. دمت گرم سوشــا كه حرفت و عملت هرجاي دنيا كه باشــي يكي مانده! مرد به اين ميگوينــد كه همه جا شــيوه كاري اش يك شــكل اســت. البته اينكه آنجا هم شلوار باب اســفنجي تنش ميكند يا نه را نميدانيم اما مهمش اين است كه سوشا داخل زمين همان دروازهبان هيجان انگيزي اســت كه بر هيجان و جذابيت مسابقه ميافزايد. وقتي سوشا را در دروازه داريد انگار مشغول فيلمي از هيچكاك هستيد.هيچ وقت نميدانيد بعدش چه اتفاقي ميافتد! پيام صادقيان فرموده: نگذاريد رامين رضاييان به سرنوشت من دچار شود! منظور استاد اين است: .1 نگذاريم رامين كارتن خواب شود؟ .2 نگذاريم قليان بكشد؟ .3 نگذاريــم رامين ماهــي 10 ميليون تومان بابت كفش بريزد دور؟ .4 نگذاريم كارش به ســقوط به دســته اول بكشد؟ .5 نگذاريم رامين با دوستان ناباب بگردد؟ .6 نگذاريم رامين درد بي درمان بگيرد؟ ما كه نفهميديم قصه چيســت ولي اگر شــما فهميديد منظور اســتاد چه بود به ما هم خبر بدهيد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.