يك معادله سه سرباخت

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد آقايي ‪Saeed Aghaee‬

انتظارش را داشــتيم. بعد از يك فصل پر فراز و نشــيب و يك رابطه سرد كه هيچگاه گرم نشــد. بعــد از يك تحميل غيرمنطقي و لجبازانه از ســوي مديريت باشــگاه كه آشكارا حريم آقاي سرمربي را شكست اما دل آقاي سرمربي با شاگرد عصيانگرش هرگز صاف نشــد و ســرانجام همان تصميمي را گرفت كه از ابتداي فصل انتظارش را ميكشــيديم؛ اخراج. تصميمي كه هرگز محترمانه نبود تا برانكو ايوانكوويچ حســاب شخصياش را با شــاگرد ياغياش صاف كند. ماجراي رامين رضاييان با باشگاه پرسپوليس فرجامي تلخ و البته عبرت آموز داشت تا ثابت شود در دنياي معادالت انســاني كينه و انتقام بيــش از هر واژه ديگري كاربرد دارند و نميتوان با اتكا به پند و اندرزهاي دســتمالي شــده و تفكرات كتابهاي جامعه شناسي آن را خنثي كرد.

ماجراي رضاييان و باشــگاه پرســپوليس وراي تمامــي مالحظات و بايدها و نبايدها اما يك معادله ســه ســر باخت اســت كه در آن همه اعضاي آن محكوم به شكســت هستند و هرگز در اين معادله ســودي نخواهند برد. يك خسران بي پايان كه نشــان ميدهد در فوتبال ايران تا چه اندازه تصميمات بدون هيچ متر و معيار مشخص و منطقي و البته تدبير و آينده نگري اجرا ميشود و نتيجه همين ميشود كه ميبينيم؛ يك باخت همه جانبه.

بازنده نخست ماجرا رامين رضاييان است. مدافع راست مليپوش پرسپوليس كــه با وجود همه تواناييهاي فنياش به ورطه هولناكي پا گذاشــته كه انتهايش ناكجاآباد اســت. او كه در تابســتان به بيراهه زد و با ترك شــبانه پرسپوليس و عدم پاســخگويي به تماسهاي برانكو، تخم كينه در دل سرمربي كروات كاشت. ايــن تصميم غلط آغــاز اين ماجراي پرفراز و نشــيب بود. بازگشــت رضاييان و البته اظهار ندامتهاي ســريالياش هم براي پاك شــدن لكه خاكستري كينه از دل ســرمربي كافي به نظر نميرســيد. رضاييان به واســطه همين اشتباه بزرگ يــك نيمفصل را كامل از دســت داد و پس از بازگشــت قدم بــه قدم به تركيب پرســپوليس، در كليديترين مقطع از فصل وارد جنجال عبث و بيهودهاي شــد كه آتش زير خاكســتر كينه ســرمربي را شــعله ور كرد تا برانكو ســرانجام قيد او را زده و راي بــه اخراجــش دهــد. اخراجــي كه او را حداقل تــا آخر فصل از مياديــن دور نگــه خواهد داشــت كه نتيجه هميــن دور بودن از دســت دادن جايگاه ثابت در تيم ملي اســت. رضاييان حاال ديگر جايي در پرســپوليس ندارد و عالوه بر از دســت دادن يك موقعيت مناســب براي بازي و درخشــش و البته ويتريــن پــر زرق و برق، حاال بايد بخــش اعظم انرژي خــود را معطوف مذاكره بــا تيمهاي ديگر كند كه البته هيچكدام بعد فني و اهميت جايگاه پرســپوليس را نخواهنــد داشــت و همين گام به عقب بزرگ آينــده او را بيش از پيش مبهم جلوه ميدهد.

بازنده دوم ماجرا برانكو ايوانكوويچ است؛ سرمربي سرخها كه در ابتداي فصل ناگهان از موضع سفت و سخت ابتدايي خود در قبال رامين رضاييان عقبنشيني كرد و حاضر شــد تا زير فشار باشــگاه مدافع خاطي را بپذيرد اما بعد از پذيرش مدافع ياغي اش، هرگز دلش را با او صاف نكرد و هرگز نخواســت اتفاقات ابتداي فصــل را فراموش كند. مربي كه در تنبيه رضاييــان آنقدر زياده روي كرد كه به جاي فراهم ســاختن بستري براي درخشش رضاييان و اســتفاده از تواناييهاي فوقالعاده اش، او را زير فشــار خرد كننده ارعاب و تهديد قرار داد كه نتيجه آن سرريز شــدن طاقت رضاييان و واكنش عصبياش در تمرينات بود. آنچه بهترين بهانه را به برانكو داد تا پروژه حذف رامين را به طور كامل اجرا كند و با دست خود در كليديتريــن مقطع از فصل يكي از موثرتريــن و باكيفيتترين عناصر تيمش را كنار بگذارد. ســتارهاي كه هر گاه بازي كرده، در پروژه تهاجمي پرســپوليس نقش غيرقابل انكاري داشــته و ردپايش در گلهاي اين فصل پرســپوليس كامال آشــكار اســت و برانكو او را كنار گذاشــت تا دندان زهري تيمش را بكشد. آنچه بــا توجه به كمبود بازيكن طراز اول در پرســپوليس و البتــه نيمكت خالي يك خودزني بزرگ بود.

بازنده ســوم ماجرا اما مديريت باشگاه اســت. مديريتي كه در ابتداي فصل بي توجه به خواســت و تصميم مربي تيم، با رامين رضاييان قرارداد بســت و او را به ســرمربي تحميل كرد تا حريم برانكو را بشــكند. مديريتي كه براي جايگاه و اقتدار و شــان سرمربي تيمش ارزشــي قايل نشد و آن را با تبليغات رسانهاي و عوامفريبانه پيرامون جذب يك ســتاره تاخت زد تا كليد اين بحران بزرگ را زده باشد و عجيب اينكه حتي حاضر شد براي بازگشت رضاييان، يك بازيكن ديگر را قرباني كند تا نظم و هارموني مجموعه ســرخ را به هم بريزد. آبشخور شهرآشوب امروز سرخها و اين معادله سه سرباخت، از همين تصميم به غايت غلط و بيهوده سرچشــمه ميگيرد. تصميمي كه عالوه بر تاثيرات مخرب آن در طول فصل براي هر دو ســوي درگير ماجرا، آرامش را از پرســپوليس ســلب كرد تا اين بحران، گل درشــتترين غلط مديريتي پرسپوليس در يك فصل موفق باشد؛ يك انتحار حيرت انگيز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.