سلطانيفر: بعد از برجام ميزباني مسابقات مختلف به ما سپرده ميشود

امیدوارم‌انتخاباتي‌اخالق‌مدار‌داشته‌باشیم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مســعود ســلطانيفر در بازديــد از ورزشگاه تختي اينطور حرف ميزند: «قبال اينجــا را ديده بودم اما به خاطر جلســه با هياتهاي ورزشــي به اين ورزشــگاه آمدهايــم. بخشهايي از ورزشــگاه تختي بايد مرمت شــوند كه صحبت شــده اين كار صورت بگيرد. در بخش استعداديابي و بدنــي شــديدا نيازمنديــم پايگاههاي قهرماني گسترش پيدا كنند. در شهرهاي محروم استعدادهاي زيادي داريم كه بايد شناخته شوند و در ميادين حضور يافته و بدرخشند. در رشتههايي چون تيراندازي، پرتاپ نيزه ...و استعدادهاي زيادي داريم و با گســترش پايگاههــاي قهرماني بايد شــرايطي فراهم كنيم تــا آنها بتوانند در ميادين حضور پيدا كنند.»

وزيــر ورزش و جوانان در واكنش به كاهش تعداد مدالهاي اســتان تهران در مســابقات مختلف مانند المپيك، معتقد است: «اينكه در گذشته تعداد مدالهاي ما در رقابتهاي مختلــف متمركز بود و االن ميان شــهرهاي مختلف پخش شده، نشــانه مطلوبي اســت. ما خوشحاليم كه ورزش در شــهرهاي مختلف كشور رواج پيدا كرده و شهرهاي ديگر نيز ميتوانند در مســابقات مختلــف بينالمللي، براي ايــران مدالآوري كننــد. در حال حاضر شهر تهران از لحاظ امكانات سختافزاري در شــرايط مطلوبي قرار دارد. شهرداري تهران در كنار نيروهاي مسلح، كارخانهها و آموزش و پرورش، امكانات ورزشي خوبي در سطح شهر ايجاد كردهاند. ما كمبودي از اين لحاظ نداريم. البته ممكن است در يك محله از تهران امكانات ورزشي كمي دورتر باشــد اما ما تالش ميكنيم كه اين برنامههاي ورزشــي را گسترش داده و با همكاري ارگانهاي مختلف، اين مشــكل را هم حل كنيم.»

ســلطانيفر وضعيت ورزش كشــور در حوزههــاي مختلف را مطلوب توصيف ميكند: «ما ســعي ميكنيــم با تعامل و همكاري، ورزش همگاني را توسعه بدهيم و از محل آن، امكانات ورزشي را در اختيار اكثر مردم بگذاريم. خدا را شكر االن تنش و حاشــيه در ورزش كشــور كمتر شده اســت. ما هم با همه خادمان و دلسوزان ورزش كشــور دوست هســتيم. اميدوارم اين تعامل و دوســتي، بتواند در نهايت به ورزش كشور كمك كند.»

وزيــر ورزش و جوانــان كشــورمان اشــارهاي به اثرات برجام در ورزش، دارد: «واقعيت اين است كه از زماني كه برجام به اجرا درآمده و تحريمها برداشــته شده است، شاهد رويكرد بسيار خوبي هستيم. ميزباني مسابقات مختلف نيز به كشور ما سپرده ميشود. با سازمانهاي بينالمللي مختلف نيز تعامل و دوستي خوبي داريم و شــرايط فراهم است. ايران در هفتهها و ماههاي اخير، ميزباني مســابقات مختلف بينالمللي را برعهده گرفته است كه اين روند در آينده بهتر هم خواهد شد. ما در اين مدت تماسهايي هم با مجموعههاي مختلف بينالمللي برقرار كرديم.»

او در پاســخ بــه اين ســوال كه اگر روحانــي در انتخابات پيــشرو نيز رأي بياورد و بــراي چهار ســال ديگر رييس جمهور شود، آيا شما هم سكاندار وزارت ورزش خواهيــد بود يا خيــر، ميگويد: «چيزي كه االن مهم است، اين است كه انتخابات رياســت جمهوري با مشاركت گســترده مردم برگزار شــود. مشاركت مــردم در انتخابات باعث تحكيم نظام نيز ميشــود. اميدوارم انتخاباتي اخالقمدار داشــته باشــيم و كانديداي اصلح و برتر در ايــن انتخابات، از ســوي مــردم رأي بياورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.