تئو‌هرناندز،‌هدف‌تابستاني‌رئال‌مادريد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ايران ورزشي آنالين- توافق رئال مادريد و اتلتيكو مادريد كه بازيكني از يكديگر نگيرند، در آســتانه شكستن اســت. رئال مادريد تصميم گرفته براي خريد تئو هرناندز، مدافع چپ آيندهدار تيم همشهري پيشنهادي 4۲ ميليوني بدهد.

رئال معتقد اســت اين مدافع چپ 9۱ ساله و تهاجمي بهترين گزينه براي جانشيني مارسلو است. تئو هرناندز در حال حاضر به طور قرضي براي آالوس بازي ميكند و عملكرد درخشاني داشته است. اتلتيكو اين بازيكن را به عنوان جانشين فيليپه لوييس برزيلي در نظر گرفته و حاضر نشد با رئال براي فروش او مذاكره كند. رئال اما حاال مصمم اســت غرامت 4۲ ميليون يورويي فسخ قرارداد اين بازيكن را بپردازد. اتلتيكو براي حفظ اين بازيكن به او پيشــنهاد قرارداد جديدي داده ولي مدير برنامههاي هرناندز خبر داد كه موكلش ترجيح ميدهد به رئال برود.

مدافــع تيم زير ۰۲ ســالههاي فرانســه در اين فصــل 9۱ بار براي آالوس بــازي كــرده و آمار بيشــترين دريبل و پــاس گل در اين تيم را در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.