شجاعي‌سازنده‌بهترين‌گل‌هفته‌6۲‌لیگ‌يونان‌شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مســعود شــجاعي، مهاجــم مليپوش كشــورمان در هفته بيست و ششم سوپر ليگ يونان به همراه پانيونيوس خوش درخشــيده و ۲ پاس گل داده بود و بدون شــك بهترين بازيكن پانيونيوس مقابل آتروميتوس بود. پاس گل اول او بــه جورك ماســورس همبازياش كمــك كرد تا موفق شــود بهتريــن گل اين هفته ســوپر ليگ يونان را به ثمر برساند. گل ماســورس با كســب 4۲ درصد آرا به عنوان بهترين گل هفته بيســت و ششم سوپر ليگ يونان انتخاب شد. شجاعي كانديداي بهترين بازيكــن هفته نيز بود ولي نتوانســت بهترين شود و با كسب 4۱ درصد آرا به عنوان دومين بازيكن برتر هفته انتخاب شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.