امتيازات و دردسرهاي جام جهاني با 48 تيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - آرمن ساروخانیان ‪Armen Saroukhanian‬

فرصت براي تيمهاي كوچك كــدام بازيكن فوتبال روياي بازي در جام جهاني را نداشــته؟ اين بزرگترين اتفاق بــراي يك بازيكن حرفهاي اســت. هدفي كه خيلي از بازيكنان به دليل مسير ســخت صعود به جام جهاني نميتوانند به آن برســند. در فرمول جديد 16 تيم بــه تعداد تيمهاي حاضر در جام جهاني اضافه ميشود و اين يعني 368 بازيكن از قارههــاي مختلف فرصت ميكنند بازي در اين تورنمنت را به كارنامهشــان اضافه كنند. مثال در آفريقا تعداد تيمها از 5 به 9 رســيده، يعني تقريبا دو برابر. در آســيا هم با اضافه شدن ســهميه از 4/5 به 8 همين وضعيت برقرار اســت. اروپا هم كه هميشــه بيشــترين سهميه را داشته، سه سهميه ديگر دريافت ميكنــد. اين بهترين فرصت بــراي تيمهاي كوچك است كه بازي در جام جهاني را تجربه كنند. تيم بيشتر، بازي بيشتر اكثر طرفداران فوتبــال بيصبرانه جام جهاني را انتظار ميكشند. ســال جام جهاني به معني شروعي رويايي براي تابســتان است. يك ماه خوشبختي براي فوتباليها. بعضيها دوســت ندارند حتي يك بازي را هم از دســت بدهند. در فرمول فعلي جام جهاني، در يك ماه 64 بازي برگزار ميشــود كه در فرمول جديد تعداد بازيها به 80 ميرسد. قطعا شيفتههاي فوتبال از اضافه شدن 16 بازي به تقويم جام جهاني استقبال ميكنند.

سود باالتر يكي از داليل تصميم جديد فيفا بحث اقتصادي جام جهاني اســت. جام جهاني رويــدادي همهگير و سودآور براي فيفاســت. نفوذ بيشتر اين مسابقات در كشــورهاي جديد، به ويژه در آسيا و آفريقا براي فيفا به معني سود بيشتر است. هرچند بحثهاي مالي فيفا در اين ســالها جنجال زيادي به وجود آورده، ســود بيشــتر اين ســازمان خبر خوبي براي توسعه فوتبال بينالمللي و بخصوص كشــورهاي كمتر توسعهيافته است.

ضربه به اعتبار مسابقات شــركت در جام جهاني با هيــچ رويداد ديگري قابل مقايسه نيست. سابقه اين مسابقات، فاصله چهار ســاله برگزاري و مسير ســخت صعود، حضور در اين مســابقات را به اعتباري بزرگ تبديل كرده اســت. با 48 تيمي شــدن جام جهاني، وجه استثنايي و معتبر آن لطمه ميخورد. صعود خيلي آسان ميشود و جام جهاني ديگر مسابقاتي رمزآلود نخواهد بود. كشورهاي زيادي كه تا به حال رنگ جام جهاني را نديده بودند، ميتوانند جواز حضور در آن را به دست آورند.

ضربه به كيفيت بازيها كيفيت جــام جهاني هــم مثل اعتبــار اين مســابقات با اضافه شدن تيمها آســيب ميبيند. در فرمول فعلــي هم بعضــي از بازيهاي مرحله گروهي در سطح جام جهاني نيست و با 48 تيمي شــدن اين وضعيت تشديد ميشود. احتمال ديدن بازيهايي بين دو تيم با اختالف ســطح باال مثل اسپانيا – ازبكستان و بازيهايي بين دو تيم ضعيف مثــل نيوزيلند - لتوني بــاال خواهد رفت. كيفيت بازيها در اين شــرايط قطعا افت ميكند. هرچند مســابقات از مرحله دوم دوباره جذاب خواهد شد، وقتي تعداد تيمها به 32 برسد.

مشكالت برگزاري جام جهاني با 48 تيم قرار اســت 9 ســال ديگر برگزار شــود، ولي دردســرهاي برگزاري آن از حاال شروع شده است.

مسابقات مرحله مقدماتي هم تغيير خواهد كرد و تيمها بايد به روش جديد عادت كنند. انتخاب ميزبان هم براي فيفا كار آســاني نخواهد بــود. ميزباني بايد به يك كشــور واگذار شــود يا چند كشور؟ باشگاهها هم از اين موضوع خوشــحال نخواهنــد بود، چرا كه ستارههايشــان بايــد زمــان بيشــتري درگير اين مسابقات باشــند. پخش تلويزيوني اين مسابقات هم بيدردســر نخواهد بود، چرا كه تعداد بازيها هر روز باال ميرود. البته به نظر ميرسد فيفا نگران هيچكدام از اين موارد نيست.

يكي از قولهاي اينفانتينو قبل از انتخاب به عنوان رييس فيفا افزايش تعداد تيمهاي حاضر در جام جهاني بود. او به وعدهاش عمل كرد و مدتي قبل فيفا تصميم گرفت جام جهاني از سال 2026 با 48 تيم برگزار شود. هفته گذشته فيفا سهميههاي جديد را براي اين مسابقات اعالم كرد كه بر اساس آن سهميه تمام قارهها اضافه شده است. البته تصميم جديد فيفا منتقداني هم دارد كه اضافه شدن تيمها و تعداد بازيها را مضر ميدانند. سايت «بين اسپرت» در گزارشی نكات مثبت و منفي جام جهاني با 48 تيم را بررسي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.