الكساندر نوري، ستاره جديد بوندس ليگا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كسب 16 امتياز از شش بازي با وردربرمن

وردربرمــن بهعنوان يكي از قديمي ترين باشــگاههاي بوندس ليگا بعد از شــروع نااميد كننده در ابتداي فصل و قرار گرفتــن در بين كانديداهاي اصلي ســقوط ترجيح داد قيد ســرمربي خــود را بزند و اين بار به يــك مربي جوان ايراني كه سالهاســت در آلمان اقامــت دارد، اطمينان كند. تصميمي جنجالي كه انتقادات زيادي را از مديران باشــگاه در پي داشت. در ابتدا همه كارشناسان فوتبال آلمان اعتقاد داشــتند الكســاندر نوري كم تجربه با اين ســمت يكي از ســخت ترين چالشهاي ممكن در دوران مربيگري اش را آغاز كرده، چالشي با ريســك باال كه ميتواند تمام آرزوهاي مربيگري او در سطح اول فوتبال آلمان را بــر باد بدهد چون نجات وردربرمن از منجالبي كه در آن دســت و پا ميزد كار هر مربي كاربلدي نيســت چه برســد به يك جوان كم تجربه. با اين حال الكســاندر نوري هدايت تيم را در دســت گرفت و در مدت زمــان كوتاه دو تا ســه ماهه توانســت چنان دگرگوني در اردوي تيمش به وجود بياورد كه حاال نه تنها انتقادات از او به پايان رســيده بلكه همه اين بدبينيها جاي خود را به تعريف و تمجيد از نوري داده است.

برد 5 بر 2 در خانه فرايبورگ باعث شــد تا وردربرمن به پنجمين برد متوالي در شــش بازي گذشــته خود برسد. آماري بي نظير و فوق العاده براي نوري و شاگردانش در بوندس ليگا كه باعث شد تا الكساندر كانديداي اول كسب عنوان مربي ماه بوندس ليگا شــود. بعد از اين بازي كارستن ســاندر يكي از نويســندههاي مطرح آلماني در تحليلــي جالب به معرفي شــخصيت ســرمربي جوان ايراني و دگرگوني روحي و رواني او در تيم پرداخت كه تحليل او بازتاب گستردهاي در محافل رسانهاي آلمان داشته است.

ساندر در گزارش خود آورده است: «شش كلمه بلوكهاي اصلي ساختماني هستند كه ســرمربي جوان وردربرمن بهعنوان كاخ آرزوهاي مربيگري خود در برمن مورد استفاده قرار داده و تا به اينجا همين بلوكها او را بهعنوان چهرهاي محبوب نزد شــاگردان و همچنين طرفداران پرشمار وردربرمن در شهر معرفي كرده است. اصول، اعتقاد راسخ، وحدت، شور، اشتياق و قلب شش كلمه يا بلوك موفقيتهاي تيمي است كه 16 امتياز از 18 امتياز ممكن در شش بازي متوالي را كســب كرده و از انتهــاي جدول تا رده دوازدهم باال آمده اســت. طرفداران وردربرمن در ابتداي فصل تنها عادت به ديدن باختهاي تيم شــان داشتند اما حاال الكســاندر نوري با اتكا به همين بلوكها توانسته عادت آنها را به ديدن برد و كسب امتياز تغيير دهد. از آن مهمتر بازگشت شور و شعف به جمع بازيكنان و اردوي وردربرمــن آن هم با ارتبــاط صميمانهاي كه مربي جوان و بازيكنان با هم دارند نشــان ميدهد نوري از نظر روانشناسي فوتبال هم تواناييهاي زيادي دارد. شــايد به همين خاطر هم باشد هر وقت پاي صحبتهاي سرمربي جوان وردربرمن مينشينيم او از رويايش براي رسيدن وردربرمن به رقابتهاي اروپايي صحبت ميكند. اتفاقي كه با اين روند دور از دسترس نيست.»

وردربرمن بعد از برد شــيرين 5 بر 2 در خانــه فرايبورگ حاال خودش را براي مصاف دشــوار با شــالكه 04 در خانه آماده ميكند. جدالي كه امتيازاتش ميتواند براي اولين بار سبزپوشــان را به نيمه باالي جدول برســاند يعني يك گام بلند براي رســيدن به روياهاي الكســاندر نوري. فرانك بائومن مديرفني و فوتبالي باشگاه اما نظر ديگري در خصوص روياي اروپايي شدن وردربرمن دارد. او در همين ارتباط گفت: «شــور و شــوق الكساندر براي اروپايي شدن را خوب درك ميكنم چون از نزديك شــاهد زحمات و تالشهاي اين مربي جوان براي زنده كردن تيم بودم و خوشــحالم اعتمادم به او پاســخ مثبت داد اما بايد واقع گرا باشــيم و هفته به هفته جلو برويم و تنها امتيازات بيشتري به حساب خود واريز كنيم. در حال حاضر جدول بســيار وضعيت پيچيده و خطرناكي دارد كه الكســاندر هم به خوبي آن را درك ميكند پس بهتر است به جاي روياپردازي به واقعيت موجود بينديشيم.»

نوري هم ميگويد: «اين درست است كه من در ابتدا بهعنوان مربي موقت هدايت تيم را در دست گرفتم اما بدون توجه به اين موضوع از همان دقيقه اول كار تصميــم گرفتم فرمول موفقيت را به خوبي در تيم پياده كنم و خوشــحالم بازيكناني دارم كه همگي شرايط را درك كرده و قدم به قدم در كنار من پيش رفتند. من عاشق جو تيم و فضاي موجود هستم چون به چشم ميبينم كه همه به دنبال موفقيت هســتند و نه ناكامي. در تمام 37 ســالي كه زندگي كردهام هميشه به اصول پايبند بودم و خوشحالم كه ميبينم تيمم با اتكا به همان شش كليد موفقيت توانســته رضايت فوتبالدوستان برمن و طرفدارانش را جلب كند. باز هم ميگويم ما يك تيم متحد و عاشــق هستيم كه براي رسيدن به روياهاي مان جان ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.