پرشتاب به سوي جام

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

چهارشــنبه ،96/1/16 هفتــه بيســت و ششــم شــانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشــگاه آزادي داور: سيدمهدي سيدعلي كمك ها:سجاد طوري، حسن ظهيري

نگاه فنی

بــازي رفت پرســپوليس مقابل پيكان يكــي از ديدارهاي ســخت اين تيم بود. پيكان با وجود نوساناتي كه در نتيجهگيري داشــته فوتبال بــا كيفيتي بــازي ميكند و بازي امــروز براي پرســپوليس اصال راحت نيست. پرسپوليس بعد از باخت عجيب در آبادان دنبال جبران مافات و يك گام ديگر نزديك شــدن به جام قهرماني اســت. برانكو و بازيكنانش ميدانند فقط 7 امتياز تــا قهرماني فاصله دارند و در صورت شكســت پيكان از 4 بازي باقيمانده 4 امتياز ميخواهند يعني 4 مســاوي هم ميتواند آنها را قهرمان كند. پرســپوليس و پيكان هر كدام يك بازيكن اصلي شان را به خاطر مصدوميت ندارند اما به نظر ميرسد با توجه به اميدواري پيكان براي رسيدن به رتبه چهارم و سوم و البته خيز پرسپوليس براي قهرماني جدال نزديك و زيبايي را شاهد باشيم.

چهره های ويژه مهدي طارمي

در بازي با نفت آبادان هر كاري كرد نتوانست گل بزندو بعد از 7 مسابقه متوالي كه گل ميزد ناكام ماند. اين بار و در اين بازي اما طارمي انگيزههاي متفاوتي براي درخشش دارد چرا كه يكي از رقبايش در راه آقاي گلي آن ســوي ميدان است. رقابت طارمي با منشا در گلزني ميتواند به جذابيتهاي اين بازي بيفزايد.

گادوين منشا

هفته قبل دو گل به ماشينســازي زد و حاال فقط يك گل تا انصاري و طارمي فاصله دارد.رقابت با طارمي براي آقاي گلي و البته شــايعاتي كه درباره پيوســتنش به پرسپوليس وجــود دارد ميتواند نگاهها را به نمايــش او معطوف كند. او تهديدي جدي براي خط دفاعي تضعيف شده سرخهاست.

تركيب های احتمالی

ميزبان:دروازهبــان: عليرضــا بيرانونــد- مدافعان مياني: ســيدجالل حســيني، محمد انصاري- مدافعان كناري: محسن ربيعخواه، حسين ماهيني - هافبكهاي مياني:كمال كاميابينيا، ســروش رفيعي- هافبكهاي كناري: محســن مســلمان، صادق محرمي- مهاجمان: وحيد اميري، مهدي طارمي

ميهمان:دروازهبــان: رحمان احمــدي- مدافعان مياني: ســياوش يزداني، اميرحسين صادقي- مدافعان كناري: مهدي شــيري، لئون هايراپتيان- هافبكهاي تدافعي: اميرحســين كريمــي، ابوالفضــل ابراهيميهافبكهاي تهاجمي: ســجاد آشوري، سيامك نعمتي، محمدصادق باراني- مهاجم:گادوين منشا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.