محمدخاني:نظمنباشدآجررویآجربندنمیشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ناصــر محمدخانــي دربــاره شكســت پرســپوليس مقابل صنعت نفت اظهار داشــت: «پرسپوليس در بازي مقابل صنعت نفت خيلي بد بازي كرد.درصد سانترهاي اشتباه خيلي باال بود و تعداد پاسهايي كه درســت نبود هم زياد بودند.آن پرسپوليس با طراوت و شاداب در آبادان ديده نشد. نميدانم چرا بازيكنان پرسپوليس در اين بازي اين قدر بي حوصله بودند. من مدتها بود چنين مسابقهاي از پرسپوليس نديده بودم. اميــدوارم برانكو و كادرش دربــازي پيكان اين نقايص را برطرف كنند.»

مربي اســبق پرســپوليس دربــاره كنار گذاشــتن رامين رضاييان هم گفت:«به هر حال هر مربــي خصوصياتي دارد امــا نبايد فراموش كنيــم ديســيپلين در رأس همه امور اســت و اگر نظم و انضباط نباشــد، آجــر روي آجر بند نميشــود. شايد برانكو اين كار را به خاطر خود رضاييان انجام داد كه در آينده مرتكب اشــتباه نشود.»

محمدخاني افزود: «رامين حيف اســت. او اســتعداد زيادي دارد. ميخواهم به او كه مثل پسرم است بگويم ما در زماني كه در پرسپوليس بازي ميكرديم، ســعيد نعيم آبادي دفاع راست بود.او را هواداران پرسپوليس راكي صدا ميزدند چــون اســتايل فيزيكــي و چهره اش شــبيه هنرپيشه معروف بود.او در فوتبال فوقالعاده بود ولي با گذر سالها رفت.فوتبال همين است و هر روز گروهي ميآيند و گروه ديگر ميروند. سعيد راكي با آن عظمتش در پرسپوليس بازي كرد و رفت و اميدوارم رامين بيشتر قدر جايگاهي كه دارد را بداند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.