مهره کارگشاي برانكو روي نيمكت کيست؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با مصدوم شــدن فرشاد احمدزاده و اخراج قاطــع رامين رضاييان نيمكت پرســپوليس خاليتــر از هميشــه به نظر ميرســد. حاال اگر قرار باشد علي عليپور هم در تركيب اصلي قرار بگيرد تنها عنصر تهاجمي شناخته شده روي نيمكت ســامان نريمان جهان است كه البته برانكو خيلي كــم به او بازي داده است. در بين بقيه نفرات شهاب كرمي هافبك دفاعي، محرمي مدافع – هافبك راســت و حامــد آقايي و رادوشــوويچ مدافــع مياني و گلر هســتند. مي ماند طاهرخاني و كرمالچعب كه اين دو نفر در هفتههاي گذشــته وقتي وارد زمين ميشــدند كه نتيجه رقم خورده بود و اين نفرات فقط براي آشنايي با جو بازي در پرسپوليس دو سه دقيقه در تركيب قرار ميگرفتند. با اين حال سوال بزرگ اينجاست كه اگر پرسپوليس مثل بازي با نفت عقب بيفتد كدام عنصر تهاجمي از روي نيمكــت ميتوانــد وارد ميدان شود و نتيجه را تغيير دهد؟ در شرايطي كــه عليپورهم در بازي قبــل ناكارآمد نشان داد شــايد فقط بايد اميدوار بود پرســپوليس نيــازي به تغيير شــكل حمالتش نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.