سوريا، رضاييان الريان شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در آستانه بازي برگشت پرسپوليس الريان به نظر ميرسد تيم قطري هم مثل پرسپوليس دچار حاشيههايي شده و شــايد اين مساله به سود پرسپوليس تمام شــود. ماجرا از اين قرار است كه سباســتين ســوريا مهاجــم مليپوش الريان در بين دو نيمه بازي با السد در چارچوب مسابقات ليگ ستارگان قطر، بعد از تعويض شدن ورزشگاه را به نشانه اعتــراض ترك كرد. اين اقدام ســوريا، ناراحتي ميشل الدروپ سرمربي الريان را در پي داشت چرا كه اين تيم دو بازي حســاس مقابل العربي در ليگ قطر و پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا را در پيش رو دارد. روزنامه «الشرق» قطر در گزارشــي به بررسي وضعيت سوريا بعد از اين اعتراض پرداخت و اعالم كرد كه امروز جلســهاي در باشگاه الريان براي رسيدگي به اين موضوع برگزار خواهد شد. اين روزنامه نوشت: «امروز (ديروز) جلســهاي بين كادر فني و مســووالن باشــگاه در خصوص اقدام سوريا برگزار خواهد شــد. بازيكنان بايــد به فرامين ســرمربي خــود احتــرام بگذارند چرا كــه تغييرات فني تنها به ســرمربي بر ميگردد. البته به نظر ميرســد باشگاه در قبال سوريا سختگيري نخواهد كرد چــرا كه اين بازيكن ســابقهاي در اين ارتباط نــدارد و عصبانيتــش در بازي با الســد به خاطر دريافت ســه گل در نيمه نخست بوده است.» «پرسپوليس نگراني اصلي مايكل الدروپ» هم ديگر عنواني است كه در اين گزارش منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.