صعود 12 پلهاي وفايي در ردهبندي جهاني اسنوكر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســين وفايي قهرمان كشــورمان جايگاهش را در ردهبندي حرفهاي جهان ارتقا داد.

حســين وفايي كه پيــش از اين با پيروزي مقابل مرد شماره ۲ جهان موفق شد بهعنوان نخســتين ايراني به مرحله نيمهنهايي رقابتهــاي ردهبندي جهاني اسنوكر حرفهايها صعود كند، جايگاهش در ردهبنــدي حرفهاي را با ۲1 پله صعود به رتبه ۴۶ ارتقا داد.

وفايي پيش از اين با كســب ســه پيروزي در بين هشت بازيكن برتر جهان قــرار گرفت و راهي مرحلــه يك چهارم پاياني شــد. او در اين مرحله جاد ترامپ يكــي از بهترينهاي ردهبندي اســنوكر حرفهايهــا و مــرد شــماره ۲ جهان را شكســت داد و راهي مرحله نيمه نهايي شــد. وفايــي در اين مرحله بــه مصاف مارك ويليامز مرد شــماره ۲۲ ردهبندي حرفهايها و قهرمان ســابق جهان رفت و با قبول شكست مقام ســوم جهان را در رقابتهاي آزاد چين به دست آورد.وفايي سالهاست كه اتفاقهاي خوبي را براي اين رشــته رقم ميزند و بعد از تالش او بود كه ســهيل واحدي هم توانست در جمع حرفهايها براي خود جايگاهي پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.